Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

CIF i CIF-agent PDF Print Email
Ekonomia
DATE_FORMAT_LC2

Cif-agent jest szczególnym przedstawicielem handlowym. Zawiera on na ogół umowy nie z jednym, ale z większą liczbą przedsiębiorstw i na ich zlecenie dokonuje sprzedaży produktów, przy czym zachowuje on niezależność w stosunku do poszczególnych zleceniodawców. Nazwa cif-agent wywodzi się stąd, że realizuje on transakcje sprzedaży towarów, w odniesieniu do których są przyjęte warunki dostawy cif. Otrzymuje on przy tym do pewnego stopnia pełnomocnictwo w zakresie ustala­nia kosztów cif i ponosi za to odpowiedzialność.

Dostawy są realizowane zazwyczaj na zamówienie importerów, dlatego cif-agent nie utrzymuje bezpośrednich kontaktów handlowych z ostatecznymi odbiorcami towarów. Ponieważ dysponuje on na ogół wysokim poziomem wiedzy z zakresu towaroznawstwa, chętnie bywa angażowany jako arbiter w sporach dotyczących jakości towarów.

CIF (Cost, Insufrance, Freight - koszt, ubezpieczenie, fracht) formuła handlowa zamieszczona w Incoterms 2000. Według tej formuły sprzedający jest zobowiązany:

 • dostar­czyć towar i fakturę handlową lub jej elektroniczny odpowiednik zgodnie z umową oraz każdy inny dowód zgodności towaru, którego wymaga umowa;
 • uzyskać na własne ryzyko i koszt licencję eksportową (pozwolenie wywozu) lub inne oficjalne zezwolenie na eksport oraz dokonać formalności celnych niezbędnych do eksportu towaru;
 • na własny koszt zawrzeć na zwykłych warunkach umowę o przewóz towaru do oznaczonego portu przeznaczenia zwykłą trasą, statkiem morskim lub śródlądowym normalnie używanym do przewozu tego rodzaju towaru;
 • uzyskać na własny koszt ubezpieczenie ładunku w taki sposób, aby nabywca lub jakakolwiek inna osoba, której interesy są chronione przez umowę ubezpieczenia, mogła dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio u ubezpieczyciela;
 • dostarczyć nabywcy polisę ubezpieczeniową lub inny dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej; umowa ubezpieczeniowa powinna być zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym cieszącym się dobrą opinią i, w przypadku braku innego uregulowania w umowie, stosownie do minimalnego zakresu ryzyka wg instytutowych klauzul towarowych (institute cargo clauses), opracowanych przez Instytut Londyńskich Klauzul Ubezpiecze­niowych (Institute of London Underwriters), lub jakiegokolwiek innego, podob­nego kompletu klauzul;
 • czas trwania ubezpieczenia powinien uwzględniać postanowienia niżej zawarte, a jeżeli nabywca tego żąda i jest to możliwe — sprzedawca powinien na koszt kupującego ubezpieczyć towar od ryzyka wojny, strajków, buntów i zamieszek;
 • minimalne ubezpieczenie powinno po­krywać cenę uzgodnioną w umowie plus 10% tej ceny, określonej w walucie umowy sprzedaży;
 • dostarczyć towar na statek w porcie załadunku w dniu lub czasie ustalonym w umowie;
 • ponieść ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do momentu jego przejścia nad burtą statku w porcie załadunku;
 • ponieść koszty związane z towarem oraz koszty frachtu i wszystkie inne koszty zgodnie z przedstawionymi ustaleniami, łącznie z kosztami załadunku i opłatami za wyładunek w porcie wyładunku, które obciążają sprzedającego zgodnie z umową o przewóz;
 • ponieść koszty formalności celnych, opłacić cła, podatki i wnieść inne opłaty dotyczące eksportu oraz tranzytu, jeżeli obciążają sprzedającego zgodnie z umową;
 • przekazać nabywcy informację o dostarczeniu towaru na statek, jak również wszelkie inne informacje wymagane w celu przejęcia towaru przez nabywcę;
 • jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostarczyć kupującemu niezwłocznie na swój koszt zwyczajowy dokument przewozowy, wystawiony do uzgod­nionego portu przeznaczenia. Dokument ten (np. zbywalny morski kono­sament, niezbywalny morski list przewozowy lub dokument żeglugi śród­lądowej) musi się odnosić do towaru będącego przedmiotem umowy, być datowany zgodnie z ustalonym w umowie terminem załadunku, umożliwić nabywcy odbiór towaru od przewoźnika w porcie przeznaczenia, umożliwić nabywcy sprzedaż towaru w czasie przewozu przez przekazanie dokumentów następnemu nabywcy (zbywalnego konosamentu) lub zawiadomienie przewoź­nika o fakcie sprzedaży;
 • jeżeli dokument ten jest wystawiany w kilku oryginałach, pełny zestaw musi być udostępniony nabywcy, a jeżeli w dokumencie przewozo­wym powołano się na czarter, sprzedawca musi również dostarczyć nabywcy jego kopię;
 • w przypadku gdy sprzedawca i nabywca uzgodnili, że będą się komunikować przy użyciu środków elektronicznego przekazu, wymieniony dokument może być zastąpiony przez jego elektroniczny odpowiednik;
 • ponieść koszty czynności kontrolnych (takich jak; kontrola jakości, mierzenie, ważenie, liczenie) niezbędnych do wykonania dostawy towaru;
 • dostarczyć na własny koszt opakowanie, chyba że towar będący przedmiotem umowy jest zwyczajowo przewożony bez opakowania, opakowanie musi być odpowiednio oznakowane;
 • na żądanie kupującego udzielić mu informacji niezbędnych do ew. dodatkowe­go ubezpieczenia towaru;
 • udzielić kupującemu na jego żądanie, ryzyko i koszt pomocy w uzyskaniu dokumentów lub ich elektronicznego odpowiednika, wyda­wanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych mu przy imporcie i ew. tranzycie przez inne kraje.

Zobowiązania kupującego:

 • zapłacić cenę uzgodnioną w umowie;
 • uzyskać na swoje ryzyko i koszt licencję importową (pozwolenie przywozu) lub inne oficjalne upoważnienie do importu oraz dokonać wszystkich formalności niezbędnych przy imporcie towaru, a w razie konieczności przy tranzycie przez inne kraje;
 • zaakceptować dostawę towaru, jeżeli została dokonana zgodnie z przedstawionym trybem, i przyjąć towar od przewoźnika w ustalonym porcie przeznaczenia;
 • ponieść ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru od chwili jego przejścia nad burtą statku w porcie załadun­ku;
 • w przypadku nieprzekazania instrukcji, o której dalej mowa, ponieść koszty związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od uzgodnionego terminu wysyłki, pod warunkiem że towar został należycie wyodrębniony lub w inny sposób zindywidualizowany jako objęty umową;
 • ponieść wszelkie koszty związane z towarem podczas jego przewozu oraz koszty wyładunku, łącznie z kosztami lichtugowymi i opłatami portowymi, o ile nie obciążały sprzeda­jącego zgodnie z umową o przewóz;
 • w przypadku nieprzekazania instrukcji, o której dalej mowa, ponieść dodatkowe koszty tym spowodowane od uzgod­nionego terminu wysyłki, pod warunkiem że towar został należycie wyodręb­niony;
 • ponieść koszty cła, podatków i innych oficjalnych opłat oraz koszty for­malności celnych związanych z importem towaru, a w razie potrzeby jego tran­zytu przez inne kraje, jeżeli nie zostały wliczone w koszty umowy przewozu;
 • jeżeli uzgodniono, że kupujący sam określi czas wysyłki towaru i/lub port przeznaczenia, powinien on udzielić sprzedawcy odpowiedniej instrukcji w tym zakresie;
 • zaakceptować dokument przewozowy, jeżeli jest on zgodny z umową;
 • jeżeli nie uzgodniono inaczej, ponieść koszty kontroli przedwysyłkowej z wyjąt­kiem przypadku, gdy kontrola taka jest wymagana przez władze kraju eksportu;
 • ponieść koszty i opłaty związane z uzyskaniem wymienionych dokumentów, które zostały poniesione przez sprzedawcę w związku z udzieleniem pomocy przy ich uzyskaniu;
 • na żądanie sprzedającego udzielić informacji niezbędnych do ubezpieczenia towaru.

Bibliografia:

CIF-Agent

 1. 1.Rymarczyk Jan (red.), Handel zagraniczny. Organizcja i technika, Warszawa 2012.

CIF

 1. 1.Białecki Klemens P., Januszkiewicz Włodzimierz, Oręziak Leokiadia, Leksykon handlu zagranicznego, Warszawa 2007.
 2. 2.Białecki Klemens P., Dorosz Andrzej, Januszkiewicz Włodzimierz, Słownik handlu zagranicznego, Warszawa 1993.
 3. 3.Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, wydanie rozszerzone, Szczecin 1996.
 4. 4.Orłowski Tadeusz, Nowy leksykon ekonomiczny, Warszawa 1998.