Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Regulamin publikowania tekstów PDF Print Email
 1. Dodanie tekstu na portalu oznacza zaakceptowanie regulaminu. Każdy ma obowiązek zapoznania się z regulaminem publikacji.
 2. Autorzy zobowiązani są do rzetelności w opracowywaniu tekstów przekazywanych do publikacji.
 3. Tekst może być nieprzyjęty do publikacji w przypadku niskiej wartości merytorycznej, dużej ilości błędów oraz naruszenia praw autorskich.
 4. Tekst na naszym portalu można opublikować pod imieniem i nazwiskiem, pseudonimem bądź bez nazwy autora, wtedy w rubryce "inna  nazwa autora" wpisujemy "Anonim".
 5. Publikacja jest nieodpłatna.
 6. Publikacja pod pseudonimem lub bez nie oznacza utraty praw autorskich.
 7. Osoba nadsyłająca tekst do publikacji nie zrzeka się praw majątkowych do niego i może go publikować w innych mediach.
 8. Wycofanie tekstu lub tekstów z portalu na żądanie autora możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, z ważnych przyczyn oraz po pokryciu kosztów pracy związanej ze sprawdzeniem i korektą tekstu do internetowej publikacji.
 9. Merytoryczna ingerencja w tekst dokonywana jest tylko wtedy, kiedy istnieje absolutna pewność, iż został popełniony błąd.
 10. Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia z portalu tekstu bez podania przyczyn, w szczególności jeżeli okaże się on nierzetelny lub nieprawdziwy. Autor takiego tekstu może stracić możliwość publikowania w przyszłości, o ile można mu zarzucić, że nie dochował należytej staranności przy jego opracowywaniu.
 11. Czas oczekiwania na publikację jest uzależniony od charakteru tekstu. Może on potrwać od kilku godzin do kilku tygodni.