Innowacyjna Europa pod redakcją dr C. T. Szyjko Print
Publikacje
DATE_FORMAT_LC2

Autorzy są zgodni co do tego, że Europą innowacyjną może być jedynie Europa zjednoczona. Bazą dla tego zjednoczenia są wspólne od wieków dla narodów europejskie wartości. Inną płaszczyzną są, opisywane w tomie, wspólne wyzwania, m.in. takie jak budowa konkurencyjnej dla pozostałych części świata innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Tylko taka Europa może bowiem stać się liczącym graczem na scenie globalnej, konkurującym przede wszystkim z Ameryką Północną, Chinami czy wschodnią Azją.

Lutowy szczyt Rady Europejskiej uchwalił drugi plan Marshalla dla Polski. Siedmioletni budżet UE to szansa na olbrzymi skok cywilizacyjny. Polska na lata 2014-20 dostała ogółem 106 mld euro, w tym na fundusz spójności 72,8 mld euro, a na wspólną politykę rolną 28,5 miliarda. Premier Donald Tusk podkreśla, że to wielki sukces rządu bowiem, mimo okrojenia budżetu unijnego, Polsce przyznano o 4 miliardy euro więcej, niż w poprzedniej perspektywie budżetowej (2007-2013).

Wieloletnia perspektywa finansowa UE w okresie 2014-2020 staje się najistotniejszym impulsem dla finansowania polskiego projektu modernizacyjnego w najbliższych latach. Powinna posłużyć nie tylko do utrwalenia dotychczasowych osiągnięć tego projektu, ale także do rozpoczęcia bardziej zaawansowanego etapu modernizacji, służącego generowaniu wyższej wartości dodanej oraz wypracowaniu nowych przewag konkurencyjnych. Wymaga to pogłębionej dyskusji na temat strategii rozwoju gospodarczego w Polsce w perspektywie drugiej połowy obecnej dekady oraz roli innowacji, wydatków na badania i rozwój oraz globalnej ekspansji polskich przedsiębiorstw.

Przez innowacyjność gospodarki należy rozumieć zdolność i motywację przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjność oznacza również doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Patrząc na rozwój gospodarczy Polski po 2013 r., należy stwierdzić, że wyczerpywać się będą dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego, takie jak: relatywnie niskie koszty pracy, dostępność tanich surowców, korzystne położenie geograficzne czy akcesja do Unii Europejskiej.

Szukać zatem należy nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Trendy rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach może zagwarantować trwały rozwój w perspektywie krótko-  i średnioterminowej. Dlatego też należy skupić się na budowaniu w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, będącej częścią globalnej gospodarki opartej na wiedzy w wymiarze Unii Europejskiej i świata. Innowacyjność jest jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do wzrostu dobrobytu ekonomicznego krajów.

Przedsiębiorstwa, które implementują innowacje, są zdecydowanie bardziej rentowne od tych, które nie ponoszą nakładów na innowacje. Jednocześnie wzrost ich dochodów wpływa na wzrost zamożności obywateli, na poprawę ich jakości życia oraz dostępności do nowych produktów i usług. Innowacje przyczynią się również do zmniejszenia bezrobocia, gdyż nowoczesne gospodarki, czerpiąc korzyści z ekspansji napędzanej zastosowaniami nowych i innowacyjnych technologii, tworzą nowe miejsca pracy, związane z powstawaniem nowych rodzajów usług w sferze produkcji i szeroko rozumianej konsumpcji. Bardziej innowacyjna gospodarka oferuje więcej szans rozwojowych dla młodego pokolenia, hamuje więc odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry.

Bogata i zróżnicowana treść tego tomu może być interpretowana w kilku różnych kontekstach. Książka wpisuje się w debatę nad przyszłością polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej. Stawia ona ważkie pytania o rolę, jaką mogą i powinny odegrać powyższe polityki w kształtowaniu innowacyjnej i gotowej na wyzwania XXI wieku Polski i Europy. Bez wątpienia polska gospodarka po roku 2013 musi być silna i konkurencyjna na arenie europejskiej i światowej, charakteryzować się wysokim i stabilnym wzrostem gospodarczym, być ukierunkowana na rozwój i wzrost innowacyjności oraz wydajności w przemyśle i usługach.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz w intencji Autorów ma stanowić pomoc zwłaszcza dla studentów europeistyki, ale może być wykorzystana również na innych kierunkach studiów (np. politologii, administracji, stosunkach międzynarodowych czy zarządzaniu). Publikacja została przygotowana w ramach projektu "Innovation Acceleration - Europe INNOVA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeczytaj książkę