Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Demografia - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Holzer Jerzy Zdzisław, Demografia, Warszawa 1999.
 2. Okólski Marek, Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2006.

Literatura dodatkowa:

 1. Cieślak Maria, Demografia: metody analizy i prognozowania, Warszawa 1995
 2. Courbage Youssef, Spotkanie cywilizacji, Kraków 2009.
 3. Furdal Antoni, Wysoczyński Włodzimierz (red.), Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wrocław 2006.
 4. Jabłoński Daniel, Ostasz Lech, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Olsztyn 2001.
 5. Kwak Anna, Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005
 6. Lalak Danuta (red.), Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świecie, Warszawa 2007.
 7. Malthus Thomas Robert, Prawo ludności, Warszawa 2007.
 8. Nakonieczna Justyna, Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, Warszawa 2007.
 9. Okólski Marek, Teoria przejścia demograficznego, Warszawa 1990.
 10. Rocznik demograficzny 2009.
 11. Slana Krystyna, Małek Agnieszka, Szczepaniak-Wiecha Agnieszka (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, Kraków 2003.
 12. Waluga Grażyna (red.), Imigranci i społeczeństwo przyjmujące : adaptacja?, integracja?, transformacja?, Warszawa 2000.