Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Embargo PDF Print Email
E
DATE_FORMAT_LC2

Embargo stanowi jedną z lżejszych form blokady państwa, która w tym ujęciu jest bardziej uniwersalnym pojęciem. Embargo (z hiszpańskiego embargar - zatrzymywać) oznacza zakaz poruszania się środków transportu śródlądowego, powietrznego i morskiego.

W szerszym rozumieniu słowo to interpretujemy jako ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwami - ich bojkot na arenie międzynarodowej. Stosuje się je zazwyczaj w odniesieniu do: handlu bronią, technologii strategicznych, materiałów radioaktywnych i narkotyków. Embargo może być sankcją (karą) dla określonego kraju, np. w 1973 roku kraje arabskie nałożyły embargo naftowe na wszystkie państwa popierające izraelską okupację ziem arabskich. Współcześnie embargo, jako pewną formę presji gospodarczej, stosowano wobec Libii, Syrii, Iraku, Iranu i innych państw oskarżanych o międzynarodowy terroryzm oraz, do niedawna, w stosunku do Jugosławii. Jako generalną zasadę przyjmuje się, że nie wysyła się sprzętu wojskowego i broni do obszarów konfliktowych. Embargo może być jeszcze interpretowane jako pewna wrogość wobec określonego państwa, łagodniejsza jednak niż stan wojny. Stosowane jest ono także po wojnie i stanowi jakby jej kontynuację przy użyciu środków innych niż militarne. Celem wprowadzenia takich aukcji jest zmuszenie państwa do dalszych zmian jego polityki (np. po wojnie 1991 roku w Zatoce Perskiej embargo polityczne i gospodarcze nałożono na Irak). Embarga często poprzedza zastosowanie blokady, która w tym przypadku stanowi jedynie system środków organizacyjno-technicznych służących realizacji podjętej decyzji nałożenia embarga. Blokada i embargo lako narzędzia polityki międzynarodowej, których skuteczność jest z przyczyn obiektywnych ograniczona (łamanie embarga przez niektóre kraje, przemyt), mogą mieć zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje. Z jednej strony są one wyrazem wspólnej dezaprobaty państw wobec kraju naruszającego zasady pokojowego współistnienia, z drugiej stanowić mogą przeszkodę w swobodnej wymianie i współpracy międzynarodowej.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003,