Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych

Znane są różne sposoby rozwiązywania konfliktów międzyludzkich. Jednym z najbardziej sprawdzonych jest negocjowanie rozbieżności, które powinno zmierzać do wypracowania szeroko rozumianego kompromisu. Jednak negocjacje nie zawsze są zwieńczone kompromisem. Negocjacje prowadzą między sobą co najmniej dwie strony mające sprzeczne cele, potrzeby, interesy itp. Bywa i tak, że przeciwne strony korzystają z pośrednictwa bezstronnego mediatora.

Źródłosłów pojęcia "negocjacje" wywodzi się z języka łacińskiego i związany jest z prowadzeniem działalności kupieckiej, handlowej itp. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że w tym kontekście słowo to oznacza rozwiązywanie trudnych problemów w działalności biznesowej. Współcześnie termin "negocjacje" funkcjonuje we wszystkich możliwych dziedzinach życia publicznego, dlatego też może być różnie interpretowany. Warto dodać że w kulturze łacińskiej znane jest także inne, szersze podłoże etymologiczne (.neg- od nec- nie; otium - czas wolny od pracy, zajęć) tego pojęcia, które pozwala kojarzyć negocjacje z ciężką pracą, włożoną w rozwiązywanie problemów pod presją czasu.

G. Kennedy twierdzi, że negocjacje to proces, za pomocą którego poszukujemy warunków uzyskania tego, czego chcemy od kogoś, kto chce czegoś od nas.

Według R.A. Rządcy i R Wujca negocjacje to sposób uzyskania od innych tego, co chcemy. To dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, a Więc podjecie wspólnej decyzji o przyszłym działaniu w sytuacji, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe.

S. Borkowska uważa, że stanowią one proces wielostronnego komunikowania się stron, których interesy są choćby częściowo odmienne, w celu dojścia do porozumienia.

Z. Nęcki trafnie pisze, że istnieje tyle odmian negocjacji, ile spraw załatwiają ludzie między sobą0. Odnoszą się one zatem do tych sytuacji, w których spotykający się partnerzy mają przeciwstawne interesy, a koordynacja wzajemnych działań prowadzących do rozwiązania tej rozbieżności odbywa się na podstawie porozumienia. Celem negocjacji jest więc rozwiązanie rozbieżności, jakie powstają w wyniku konfliktu interesów. Negocjacje prowadzi się we wszelkiego rodzaju sferach aktywności człowieka. Według wielostronnego i szerokiego rozumienia negocjacji każde pragnienie, które domaga się spełnienia i każda potrzeba, którą musimy zaspokoić, przynajmniej potencjalnie, stanowią okazję do ich zapoczątkowania. Ilekroć ludzie wymieniają poglądy po to, aby zmienić panujące między nimi stosunki, ilekroć naradzają się, jak dojść do porozumienia, podejmują negocjacje".

Negocjacje to między innymi:

 • wymiana ofert, stanowisk, poglądów, trwająca tak długo, aż zostanie osiągnięte porozumienie,
 • wzajemne przekonywanie się i argumentacja traktująca przedmiot negocjacji jako problem do wspólnego rozwiązania,
 • obiektywny proces w relacjach społecznych, zmierzający do ponownej integracji, poprawy relacji interpersonalnych itp.

Dążenie do porozumienia nadaje główny sens pojęciu negocjacje. Porozumienie może zapewnić korzystniejsze rozwiązanie niż działanie bez porozumienia. Taki stan motywuje strony do poszukiwania wzajemnie korzystnego rozwiązania.

"My" negocjujemy z tymi, których określone działanie może nam uniemożliwić osiągnięcie celów bądź pomóc w ich realizacji.

"Oni" podejmują negocjacje z nami wtedy, gdy jesteśmy w stanie uniemożliwić im osiągnięcie celów lub też pomóc w ich realizacji.

Sytuacja poprzedzająca negocjacje jest dla obu stron niekorzystna i dopiero ich podjęcie stwarza szansę na zmianę. Osiągnięcie porozumienia może oznaczać usunięcie występujących nieporozumień lub uzgodnienie wzajemnych poczynań w imię realizacji wspólnych celów. Ważnym dopełnieniem istoty negocjacji jest stwierdzenie, że ich celem nie jest obietnica wspólnego rozwiązania problemu, ale jego rzeczywiste rozwiązanie.

Reasumując:

 • negocjacje stanowią formę porozumienia między ludźmi,
 • są procesem mającym uczestników, przedmiot negocjacji, czas, miejsce, określoną dynamikę i zakończenie,
 • wymagają zgodnego zaangażowania co najmniej dwóch stron,
 • strony (lub strona) mają poczucie, że ich interesy, zachowania, wartości czy cele są sprzeczne co na jmniej w jednym obszarze spraw, ale istnieją też jakieś interesy wspólne,
 • strony przystępują do nich względnie dobrowolnie, niezależnie od uprzednich doświadczeń, preferując przekonanie, iż jest to konieczny sposób postępowania,
 • strony podejmują działania negocjacyjne dotyczące podziału lub wymiany co najmniej jednego dobra, rozstrzygnięcia jednego lub więcej problemów.

Podstawowe zasady prowadzenia negocjacji

Przygotowanie i prowadzenie negocjacji powinno uwzględniać określone osobliwości oraz podstawowe prawidłowości (zasady). Do ważniejszych ogólnych zasad prowadzenia negocjacji można zaliczyć następujące sugestie:

 • oddziel ludzi od problemów (pokonać należy trudności, różnice zdań, interesów, a nie człowieka),
 • bądź delikatny wobec ludzi, a konsekwentny nieugięty w stosunku do problemów,
 • koncentruj się na interesach, zadaniach, a nie na stanowiskach,
 • bądź elastyczny, kreatywny i otwarty na różne oferty,
 • poszukaj wielu możliwych sposobów rozwiązania konfliktu; spośród wielu wariantów łatwiej wybrać najlepszy,
 • nalegaj na przyjęcie obiektywnych kryteriów wartościowania wyników porozumienia,
 • celem negocjacji jest rzeczowy, wzajemnie satysfakcjonujący, osiągnięty w zgodnej atmosferze wynik.

Wymienione zasady sprawdzają się podczas negocjowania wszelkich konfliktów. Jednakże w procesie konkretnych negocjacji, w zależności od sytuacji, przedmiotu i innych czynników, mogą wystąpić rozmaite osobliwości, fenomeny itp.

Proces negocjacji i jego etapy

Działania negocjacyjne przebiegają sekwencyjnie. Są więc ciągiem następujących po sobie zdarzeń. Jest to proces dynamiczny, którego przebieg wyznacza ją konkretne posunięcia obu negocjujących stron. W procesie tym można wyróżnić względnie stałe etapy, których wystąpienie jest poprzedzone pracochłonnym cyklem przygotowań.

W literaturze przedmiotu spotkać można różnorodne sposoby opisu etapów ce,su negocjacji. Według L. Hawkinsa, M. Hundsona, R. Cornella proces ten obejmuje następujące fazy:

 1. fazę wstępną (prób i sondaży):
  • określenie natury wzajemnych stosunków (współpraca czy walka),
  • ustalenie obszaru porozumienia,
  • określenie i przyjęcie wspomnianych już efektywnych zasad negocjacji,
 2. fazę dostrzeżenia i wyrażenia rozbieżności:
  • ustalenie różnic interesów i potrzeb,
  • zarysowanie granic obszaru konfliktu,
  • kształtowanie klimatu negocjacji,
  • rozpoznawanie repertuaru taktyk przeciwnika oraz przygotowanie własnej odpowiedzi na nie,
  • planowanie obustronnych ustępstw i sposobów przełamywania impasu,
  • tworzenie możliwości przejścia do następnej fazy.
 3. fazę integracji wokół rozwiązania konfliktu:
  • poszukiwanie wzajemnie korzystnego rozwiązania,
  • wyrażenie gotowości do końcowego porozumienia,
  • zapewnienie wrażenia, że każdy osiągnął swój cel oraz pokonał trudny problem.
 4. fazę ostatecznego porozumienia:
  • przyjęcie rozwiązania najlepszego z możliwych,
  • badanie jego konsekwencji,
  • zadbanie o wzajemne gwarancje.

P. Casse, analizując przebieg procesu negocjacji, wyodrębnia sześć kolejnych faz:

 1. fazę przedwstępną:
  • zbieranie informacji,
  • wybór negocjatorów,
  • próby określenia celów własnych i drugiej strony,
  • wstępne przewidywania przebiegu negocjacji.
 2. fazę wstępną:
  • pierwszy kontakt stron (określenie, kto jest kim, pierwsze wrażenie),
  • uzyskanie jak największej ilości informacji o drugiej stronie,
  • omówienie ogólnych założeń procesu negocjacji.
 3. fazę projektowania (konfrontacji):
  • ujawnienie różnic oczekiwań,
  • ścieranie się argumentów i kontrargumentów.
 4. fazę decyzyjną:
  • czas kompromisów, wzajemnych ustępstw,
  • poszukiwanie innych, dodatkowych wariantów.
 5. fazę wykonawczą:
  • porozumienie co do płaszczyzny (zasady) uzgodnień,
  • stopniowe rozwiązywanie poszczególnych szczegółowych problemów, formułowanie wzajemnych zobowiązań.
 6. fazę finalną:
  • ocena osiągniętych wyników,
  • kontrola praktycznego wywiązywania się z porozumienia.

Zasady organizowania negocjacji

Zasady organizacyjnego przygotowania negocjacji właściwych należy sprecyzować odpowiednio wcześnie, a następnie konsekwentnie ich przestrzegać w czasie negocjacji. S. Borkowska wymienia następujące zasady organizacyjne negocjacji:

 1. Negocjacje mogą odbywać się w kilku lub kilkunastu rundach; każda z nich powinna zaczynać się punktualnie w miejscu wcześniej uzgodnionym.
 2. Szefowie zespołów negocjatorów powinni legitymować się pełnomocnictwami co do treści i formy porozumienia (układu).
 3. Każda strona powinna udostępniać drugiej stronie informacje dotyczące spraw, które wprowadza pod obrady.
 4. Każda strona przedkłada swoje propozycje (postulaty) na piśmie i opatruje je datą.
 5. Każda strona może wprowadzić do swojego zespołu nowego negocjatora, ale musi on być wcześniej zatwierdzony.
 6. Przewodniczący zespołów negocjatorów powinni podpisywać i opatrywać datą zestawienie spraw uzgodnionych.
 7. Zespoły negocjatorów mogą prosić o przerwy techniczne niezbędne do przeprowadzenia konsultacji we własnym gronie, z ekspertami lub swoimi dawcami.
 8. Strony mogą pogrupować problemy stanowiące przedmiot negocjacji i osobno negocjować poszczególne pakiety spraw. Najczęściej oddziela się problemy trudne od spraw łatwiejszych. W zakresie tych drugich łatwiej uzyskać kompromis, to zaś ułatwia budowanie klimatu współdziałania i przechodzenie do spraw trudniejszych.

Pokonywanie impasu

Porozumiewanie się w sytuacjach spornych, krytycznych wywołuje napięcia, frustracje, stres, kryzysy interpersonalne. Niekiedy znajdujemy się w położeniu pozornie bez wyjścia. Impas ma swoje źródło w przekonaniu, że dotychczasowe rozmowy nie zapewniają zaspokojenia potrzeb. W niektórych okolicznościach stan ten jest korzystny: daje czas na wytchnienie, rozładowanie emocji, przemyślenie problemów, poszukiwanie nowego pomysłu ugody. Impas okazuje się skuteczną metodą testowania odporności psychofizycznej przeciwnika. Jednak zbyt długotrwałe zawieszenie rozmów, bezradne oczekiwanie sprawia coraz większe komplikacje. Znane są różne sposoby pokonywania impasu. Za najbardziej efektywne uznaje się następujące metody:

 • czasowe przesuwanie rozmowy,
 • częściowa zmiana stanowiska, propozycje ustępstw,
 • zmiana czasu, przedstawiciela itp.,
 • przegląd i synteza dorobku i strat,
 • powtórna analiza najbardziej spornych kwestii,
 • okresowa rezygnacja z omawiania najtrudniejszych problemów,
 • odwołanie się do opinii ekspertów, osób neutralnych,
 • skupienie się na osiągnięciach, korzyściach,
 • zmiana miejsca negocjacji,
 • skorzystanie z pomocy mediatora,
 • spotkanie nieoficjalne,
 • uświadomienie sobie możliwych negatywnych skutków impasu,
 • odwołanie się do wcześniejszych dobrych doświadczeń.

Największą barierą porozumienia jest sztywność, skostnienie myśli i zachowań oraz niekontrolowany upór, największym zaś sprzymierzeńcem - otwartość, spontaniczność i innowacyjność.


NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79