Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju PDF Print Email
Organizacje międzynarodowe
DATE_FORMAT_LC2

W grudniu 1960 r. 20 krajów wysoko uprzemysłowionych podpisało tzw. Konwencję Paryską, powołującą do życia Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), która rozpoczęła działalność w 1961 r. Zastąpiła ona istniejącą od 1948 r. Organizację Europejskiej Współpracy Ekonomicznej. W OECD początkowo znalazło się 18 krajów Europy Zachodniej (w tym także Turcja) oraz USA i  Kanada. Do końca 1996 r. do OECD przystąpiło 9 krajów. Jako ostatnie członkami OECD zostały w 1996 r.  Korea Południowa, Węgry i Polska. Organizacja ta skupia obecnie 29 najwyżej rozwiniętych krajów świata. Wytwarzają one łącznie ponad 2/3 światowej produkcji towarowej oraz usługowej i kontrolują ponad 75% handlu światowego. Warto w tym miejscu dodać, że kraje OECD zamieszkuje niespełna 20% ludności świata.

OECD odgrywa ważną rolę w gospodarce światowej. Celem tej organizacji jest stymulacja rozwoju gospodarczego państw członkowskich poprzez tworzenie optymalnych warunków międzynarodowych dla tego rozwoju. OECD jest forum, na którym kraje członkowskie koordynują swoją politykę zagraniczną, wyznaczają obszary współpracy.

OECD spełnia także ważną funkcję analityczno-informacyjną. Organizacja ta zatrudnia ponad 3 tys. specjalistów, którzy przygotowują raporty poświęcone sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów członkowskich, a także ważniejszym zjawiskom i procesom zachodzącym w gospodarce światowej. Raporty te zawierają zazwyczaj rekomendacje dla rządów krajów członkowskich. Zalecenia OECD nie są wprawdzie wiążące, często jednak powodują określone zmiany w ich polityce gospodarczej, a nawet ustawodawstwie wewnętrznym.

W strukturze organizacyjnej OECD funkcjonują: Rada, Komitet Wykonawczy, Sekretariat oraz Komitety Branżowe. Najważniejszym organem OECD jest Rada. W jej składzie znajdują się przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Są nimi szefowie stałych misji przy OECD. Raz do roku Rada zbiera się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i ministrów finansów.

Decyzje w Radzie podejmowane są jednomyślnie lub przez konsensus. Rada zatwierdza budżet organizacji, podejmuje najważniejsze decyzje merytoryczne itd. Realizacją decyzji Rady zajmuje się Komitet Wykonawczy oraz Komitety Branżowe. W strukturze OECD działa obecnie ponad 150 Komitetów Branżowych, grup ekspertów i podobnych ciał roboczych. Do najważniejszych Komitetów Branżowych należą: Komitet Ekonomiczny, Komitet Handlu, Komitet Pomocy Rozwojowej, Komitet Ochrony Środowiska, Komitet Inwestycji Międzynarodowych, Komitet Rynków Finansowych, Komitet Rolnictwa, Komitet ds. Monetarnych i Kursów Walutowych. Sesje Komitetów i grup roboczych OECD odbywają się z reguły kilka razy w roku. Bieżącą obsługą OECD zajmuje się Sekretariat. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny wybierany przez Radę na 5 lat. Ma on status urzędnika międzynarodowego. Sekretariat składa się z 11 dyrektoriatów merytorycznych i 5 dyrektoriatów administracyjno-technicznych.

Przy OECD afiliowanych jest kilka autonomicznych organizacji między-narodowych, m.in.: Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Agencja Energii Nuklearnej, Europejska Konferencja Ministrów Transportu, Klub Sahelu.

Źródło: T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota-mechanizmy działania-zasięg, Wrocław 2004.