Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC Print
Organizacje międzynarodowe
DATE_FORMAT_LC2

Ustanowienie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy w końcu 1991 r. oznaczało dalszy postęp w rozwoju nowych stosunków opartych na dialogu i współpracy. Rada tworzy integralną część Koncepcji Strategicznej NATO, jaką jest dialog i partnerstwo z nowymi państwami uczestniczącymi w pracach NACC.

Utworzenie NACC było kulminacją wcześniejszych kroków podjętych przez członków Sojuszu w świetle zmian systemowych, jakie nastąpiły w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas spotkania na "szczycie" w lipcu 1990 r. w Londynie Sojusz zaprosił rządy ZSRR, Czechosłowacji, Węgier, Polski, Bułgarii i Rumunii do ustanowienia regularnych kontaktów dyplomatycznych z NATO. W Paryżu w listopadzie 1990 r. państwa członkowskie Sojuszu oraz ich nowi partnerzy podpisali Wspólną Deklarację o nieagresji.

W czerwcu 1991 r. ministrowie spraw zagranicznych Sojuszu spotkali się w Kopenhadze i podjęli dalsze kroki dla rozwoju partnerstwa. Nowe stosunki kształtowały się w rezultacie wizyt na wysokim szczeblu, dzielenia się opiniami w sprawach bezpieczeństwa i zintensyfikowanych kontaktów wojskowych oraz wymiany ekspertyz w wielu dziedzinach. Szefowie państw i rządów w Rzymie w listopadzie 1991 r. podjęli decyzję o zintensyfikowaniu tego procesu, uwzględniając umocnienie się instytucji demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, napawające optymizmem doświadczenia współpracy, a także gotowość państw partnerskich NACC do bliższych kontaktów z Sojuszem. Kolejnym krokiem była decyzja o rozwoju instytucjonalnej platformy dla konsultacji i współpracy w kwestiach politycznych i bezpieczeństwa. Ministrowie spraw zagranicznych Europy Środkowej i Wschodniej zostali zaproszeni na spotkanie z ministrami NATO i złożyli wspólną deklarację polityczną mającą na celu rozwój koncepcji partnerstwa oraz wypracowania dróg dalszego rozwoju tego procesu.

Konkretne propozycje dla okresowych spotkań i kontaktów z Radą Północnoatlantycką wysunął Komitet Wojskowy NATO, a także inne organy Sojuszu.

Kroki te zostały podjęte w celu umożliwienia państwom członkowskim Sojuszu skuteczne reagowanie na zmienioną sytuację w Europie i wsparcia wysiłków podejmowanych przez ich partnerów z NACC dla wykonania swoich zobowiązań w ramach KBWE i utrwalenia przemian demokratycznych.

Składająca się z ministrów spraw zagranicznych lub przedstawicieli 16 państw NATO oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej, a także państw bałtyckich, z którymi NATO ustanowiło kontakty dyplomatyczne w latach 1990 i 1991, NACC odbyła inauguracyjne posiedzenie 20 grudnia 1991 r. Uczestniczyło w nim 25 państw. W wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, który nastąpił tego samego dnia, oraz w konsekwencji utworzenia Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), członkostwo w NACC zostało rozszerzone na wszystkie państwa członkowskie WNP. Gruzja i Albania przystąpiły do lego procesu odpowiednio w kwietniu i czerwcu 1992 r. W spotkaniu NACC. które odbyło się w Oslo w czerwcu 1992 r., Finlandia uczestniczyła w charakterze obserwatora. NACC odbywa przynajmniej jedno regularne spotkanie rocznie, a następne stosownie do potrzeb.

Konsultacje i współpraca w ramach NACC dotyczą zagadnień polityki i bezpieczeństwa, w tych bowiem działaniach państwa członkowskie Sojuszu mogą zaoferować swoje doświadczenie i pomoc. Konsultacje na tematy polityczne i bezpieczeństwa obejmują następujące zagadnienia: problemy planowania obronnego i sprawy wojskowe; kluczowe aspekty strategii; struktura sił zbrojnych i dowodzenia; ćwiczenia wojskowe; demokratyczne koncepcje stosunków cywilno-wojskowych; cywilno-wojskowa koordynacja kierowania ruchem powietrznym oraz konwersja produkcji obronnej na cele cywilne. Rozszerzono również udział państw partnerskich NACC w programach naukowych i ochrony środowiska NATO oraz dostępność informacji na temat Sojuszu. Rządy państw członkowskich NATO podjęły się również zadania udostępnienia środków dla wsparcia tych rodzajów działalności i wszystkie one zostały włączone do pierwszego Planu Pracy na rzecz Dialogu, Partnerstwa i Współpracy opublikowanego przez NACC w marcu 1992 r.

Plan Pracy na rok 1993 określił takie tematy i rodzaje działalności, jak: rozbrojenie jądrowe, regionalne spotkania grup ekspertów oraz mające szczególne znaczenie - reagowanie w sytuacjach kryzysowych i misje pokojowe. W tej ostatniej kwestii Plan Pracy na rok 1993 przewidywał utworzenie Grupy Ad Hoc do spraw Współpracy w Misjach Pokojowych. Grupa Ad Hoc rozpoczęła pracę na początku 1993 r., mając na celu rozwinięcie wspólnego podejścia do politycznych i operacyjnych zasad misji pokojowych. "Raport dla Ministrów w sprawie Współpracy w Misjach Pokojowych" został opublikowany podczas spotkania NACC w czerwcu 1993 r. w Atenach. Raport omawiał: koncepcje i pojęcie misji pokojowych; kryteria i zasady operacyjne; wspólne szkolenie, kształcenie i ćwiczenia; logistyczne aspekty misji pokojowych. Zawierał również program współpracy dla przygotowania udziału w misjach pokojowych na podstawie mandatów ONZ i KBWE.

Ministrowie spraw zagranicznych NACC spotkali się ponownie w Brukseli w grudniu 1993 r. i opublikowali drugi raport ekspertów Grupy Ad Hoc do spraw Współpracy w Misjach Pokojowych oraz Plan Pracy na rok 1994. Zawarto w nim nowe rodzaje działalności w takich sferach, jak: zamówienia obronne; obrona powietrzna oraz cywilne planowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. W czasie kolejnego potkania w Stambule w czerwcu 1994 r. ministrowie spraw zagranicznych dokonali oceny postępu w realizacji inicjatywy "Partnerstwa dla Pokoju" zapoczątkowanej przez szefów państw i rządów w styczniu 1994 r. Opublikowany został również trzeci raport w sprawie współpracy w misjach pokojowych.

Północnoatlantycką Radę Współpracy tworzyło 38 państw. Obejmujmowała ona 16 ówczesnych państw członkowskich NATO (Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Włochy), wszystkich członków byłego Układu Warszawskiego (rozwiązanego w 1991) oraz państwa powstałe z rozpadu Związku Radzieckiego. Są to: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdowa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan i Węgry. Finlandia, Słowenia i Szwecja otrzymały status obserwatora w NACC. Te trzy państwa uczestniczą również w "Partnerstwie dla Pokoju" (patrz poniżej) i razem z Austrią oraz Irlandią biorą udział w pracach Grupy Ad Hoc do spraw Współpracy w Misjach Pokojowych. Grupa ta została obecnie połączona z Polityczno-Wojskowym Komitetem Kierującym Programu "Partnerstwo dla Pokoju" (PMSC) i utworzyła Grupę Ad Hoc do spraw Operacji Pokojowych. Poza pracą Grupy Ad Hoc, działalność w ramach NACC koncentruje się na konsultacjach i współpracy w wymienionych niżej dziedzinach:

  • Konsultacje polityczne. Regularnie odbywają się konsultacje w sprawach politycznych i bezpieczeństwa, będących przedmiotem zainteresowania państw członkowskich, w tym obejmujących konflikty regionalne. Rada Północnoatlantycka spotyka się z ambasadorami państw NACC, a Komitet Polityczny NATO przeprowadza spotkania ze swoimi odpowiednikami w państwach NACC przynajmniej raz w miesiącu. Wiele innych komitetów NATO podporządkowanych Radzie również regularnie spotyka się z przedstawicielami państw NACC.
  • Zagadnienia gospodarcze. Współpraca Komitetu Ekonomicznego z partnerami z NACC koncentruje się na budżetach obrony i ich relacji do gospodarki, na aspektach bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczym oraz zagadnieniach konwersji. W celu dyskutowania tych tematów organizowane są spotkania ekspertów, seminaria i spotkania robocze. Bazy danych i projekty pilotażowe są rozwijane w dziedzinie konwersji, na przykład dla ułatwienia przestawienia produkcji wojskowej na potrzeby cywilne. Coroczne kolokwia NATO w sprawach rozwoju gospodarczego państw NACC skupiają ekspertów w celu wzajemnej wymiany opinii w określonych tematach gospodarczych.
  • Zagadnienia informacji. W dziedzinie informacji Komitet NATO do spraw Informacji i Kontaktów Kulturalnych spotyka się corocznie z przedstawicielami państw NACC dla omówienia realizacji przedsięwzięć w dziedzinie informacji przewidzianych w Planie Pracy NACC. Wspólne programy opracowywane przez Biuro NATO do spraw Informacji i Prasy obejmują wizyty, współudział w organizacji seminariów i konferencji, publikacje oraz stypendia w dziedzinie instytucji demokratycznych. Pomoc jest okazywana przez ambasady łącznikowe państw NACC w Brukseli oraz przez ambasady kontaktowe państw NATO w stolicach państw NACC.
  • Zagadnienia naukowe i ochrony środowiska. Szeroki program wspólnych przedsięwzięć w sprawach naukowych i ochrony środowiska skupia się na takich priorytetowych sferach, jak: technologie rozbrojeniowe, bezpieczeństwo ekologiczne, zaawansowane technologie, polityka naukowa i technologiczna oraz sieci komputerowe. Ponadto naukowcom z państw NATO i NACC są przyznawane stypendia naukowe NATO dla prowadzenia studiów lub prac badawczych. Aktualnie kilkuset naukowców z państw NACC uczestniczy w programach naukowych i ochrony środowiska prowadzonych przez NATO.
  • Zagadnienia zaplecza naukowego. Programy współpracy w sprawach dotyczących programu zarządzania zamówieniami obronnymi, standaryzacji materiałowej i technicznej, prace badawcze w dziedzinie techniki, obrony powietrznej oraz łączności i interoperacyjności systemów informacji są rozwijane w ramach Konferencji Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia, Komitetu NATO do spraw Obrony Powietrznej, Agencji NATO do spraw Systemów Łączności i Informacji. Konkretne przedsięwzięcia obejmują spotkania wielonarodowych zespołów ekspertów, dostarczanie dokumentacji technicznej, narady robocze, seminaria i inne wspólne spotkania.
  • Koordynacja działalności w przestrzeni powietrznej. Komitet NATO do spraw Koordynacji Europejskiej Przestrzeni Powietrznej spotyka się na regularnych sesjach plenarnych z udziałem specjalistów z państw NACC i innych krajów dla omówienia cywilno-wojskowej koordynacji kierowania ruchem powietrznym. Przedstawiciele państw NACC biorą również udział w grupach roboczych. seminariach i spotkaniach roboczych, prowadzonych pod auspicjami Komitetu NATO do spraw Koordynacji Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
  • Planowanie cywilne w sytuacjach nadzwyczajnych. Wysoki Komitet do spraw Planowania Obrony Cywilnej w Sytuacji Nadzwyczajnych Zagrożeń spotyka się z partnerami NACC w celu przeglądu programu praktycznych przedsięwzięć współpracy (seminaria, spotkania robocze, wymiana informacji) w dziedzinie planowania cywilnego w sytuacjach nadzwyczajnych i pomocy humanitarnej. Główny nacisk jest kładziony na przygotowanie do zapobiegania katastrofom, łagodzenia ich skutków. reakcji na nie oraz procesu powrotu do poprzedniej sytuacji.
  • Współpraca wojskowa. Komitet Wojskowy NATO odbywa coroczne spotkania na szczeblu szefów sztabów z partnerami NACC, a także spotyka się na szczeblu Przedstawicieli Wojskowych. Pierwsze spotkanie Komitetu Wojskowego na wspólnej sesji z partnerami NACC odbyło się w kwietniu 1992 r. Stanowiło ono milowy krok naprzód w procesie partnerstwa i doprowadziło do powstania wojskowego planu pracy mającego za zadanie rozwój współpracy i okazywanie pomocy państwom NACC w procesie przebudowy ich sił zbrojnych. Przedsięwzięcia w ramach programu współpracy wojskowej, który obecnie jest podporządkowany programowi "Partnerstwa dla Pokoju", obejmują: wymianę wizyt między wyższymi oficerami NATO i ich odpowiednikami w państwach NACC; spotkania na innych szczeblach; wizyty zespołów ekspertów; wizyty lektorów; seminaria i spotkania robocze zajmujące się dziedzinami koncepcyjnymi i praktycznymi, takimi jak: "Siły zbrojne w demokracji" i "Wojskowe szkolenie i edukacja "; dużą różnorodność kursów w Akademii Obrony NATO w Rzymie i Szkole NATO (SHAPE) w Oberammergau.

Na podstawie raportów z postępu prac przedstawionych przez odpowiednie komitety NACC/PdP w grudniu 1994 r. ministrowie NACC omówili sposoby dalszego umocnienia procesu konsultacji i współpracy NACC oraz przyjęli zrewidowany Plan Pracy NACC na lata 1994/1995. W czasie konsultacji omówiono: wzajemne stosunki między NACC i PdP w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności i skuteczności w przedsięwzięciach dotyczących partnerstwa i współpracy oraz umocnienia bezpieczeństwa i stabilności na obszarze euroatlantyckim i KBWE; ewolucję architektury bezpieczeństwa europejskiego i sposobów umacniania współpracy między różnymi, wzajemnie uzupełniającymi się instytucjami, zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów regionalnych, szczególnie zaś kryzysem w byłej Jugosławii, a także innymi zagadnieniami regionalnymi. Zdecydowano również, że w przyszłości regularne spotkania NACC będą się odbywać jednocześnie z wiosennymi spotkaniami ministrów Północnoatlantyckiej Rady Współpracy.

Ministrowie obrony odbyli swoje pierwsze wspólne spotkanie z partnerami z NACC 1 kwietnia 1992 r., na którym omówili bieżące zagadnienia i rozważali sposoby pogłębienia dialogu oraz rozciągnięcia współpracy na kwestie będące w ich kompetencjach. Podjęli też decyzję o zorganizowaniu seminarium na wysokim szczeblu na temat polityki obronnej i kierowania nią, włączając w to rolę i konstytucyjną pozycję sił zbrojnych w społeczeństwach demokratycznych oraz koncepcje strategiczne i ich realizację, a także o odbyciu spotkania roboczego na temat praktycznych aspektów zarządzania sprawami obronności oraz reformy i przebudowy sił zbrojnych. Zaplanowano również kolejne spotkania robocze na temat zagadnień praktycznych i metod pracy w odniesieniu do oczyszczania instalacji obronnych pod kątem ochrony środowiska.

Inne możliwe dziedziny współpracy w kwestiach dotyczących obrony obejmowały przeprowadzenie rozmów na temat takich koncepcji, jak: wystarczająca obrona stabilności, elastyczności, reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz misje pokojowe; sposoby planowania i kierowania programami obrony w społeczeństwach demokratycznych (np. sprawozdawczość, planowanie finansowe, programowanie sporządzania budżetu i zarządzania; prace badawcze i rozwój, procedury zamówień sprzętu oraz polityka personalna); rozpatrzenie prawnych i konstytucyjnych ram w odniesieniu do pozycji sił zbrojnych w państwie demokratycznym; demokratyczna kontrola sił zbrojnych; stosunki cywilno-wojskowe i sprawozdawczość parlamentarna; harmonizacja planowania obronnego i zagadnień kontroli zbrojeń; zagadnienia dotyczące szkolenia i ćwiczeń; edukacja wojskowa oraz inne tematy, w tym rezerwy sił zbrojnych, problemy ochrony środowiska, kierowanie ruchem powietrznym, działalność poszukiwawcza i ratownicza, pomoc humanitarna i medycyna wojskowa.

W maju 1997 roku NACC przekształciła się w Radę Partnerstwa Euroatlantyckiego (EAPC).