Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) Print
Organizacje międzynarodowe
DATE_FORMAT_LC2

Andyjski Wspólny Rynek (Andino Mercado Comun, AMC), tzw. Pakt Andyjski (Grupa Andyjska), zwany też Układem z Cartageny - potoczne określenie subregionalnego ugrupowania integracji gospodarczej 6 państw Ameryki Łacińskiej: Boliwii, Chile, Ekwadoru, Kolumbii, Peru i Wenezueli. W sierpniu 1966 szefowie tych państw (z wyjątkiem Boliwii) zebrani na konferencji w Bogocie uchwalili tzw. Deklarację z Bogoty zobowiązując się do szybszej liberalizacji wzajemnych obrotów handlowych niż w ramach Stowarzyszenia Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej LAFTA, oraz zacieśniania współpracy w innych dziedzinach gospodarki. W 1967 roku Deklarację podpisała również Boliwia. 7 lutego 1968 powołano wspólną instytucję finansową pn. Andyjskie Stowarzyszenie Rozwoju, mające udzielać finansowej i technicznej pomocy krajom członkowskim. 26 maja 1969 kra je członkowskie, z wyjątkiem Wenezueli, podpisały w Cartagenie (Kolumbia) Pakt Andyjskiej Integracji Subregionalnej (Acuerdo de Integración Subrcgional Andino) zaaprobowany przez Komitet Wykonawczy LAFTA.

Na mocy rezolucji 179 z 9 lipca 1969 został on nazwany Układem z Cartageny w nawiązaniu do tradycji Simona Bolivara, który w 1813 ogłosił Manifest z Cartageny wzywający do zjednoczenia się państw andyjskich. Wenezuela przystąpiła do Paktu w 1973. 30 września 1976 z Paktu wystąpiło Chile. Najwyższym organem Paktu jest zarejestrowana w ONZ Komisja ds. Układu z Cartageny z siedzibą w Limie, złożona z przedstawicieli państw członkowskich zbierających się trzy razy w roku. Podejmuje decyzje większością 2/3 głosów. Organem wykonawczym jest Junta, składająca się z 3 członków wybieranych przez Komisję i mających status funkcjonariuszy międzynarodowych. Organami pomocniczymi są: Komitet Doradczy i Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Celem Paktu było doprowadzenie do utworzenia wspólnego rynku przez państwa członkowskie. Powstanie Paktu było wyrazem kryzysu w LAFTA (skupiającego również kraje AMC), który nie zawsze uwzględniał interesy biedniejszych państw. W efekcie dążyły one do rozwiązywania swych trudności ekonomicznych w ramach mniejszych stowarzyszeń gospodarczych. Najlepsze wyniki gospodarcze osiągała organizacja na przełomie lat 70. i 80. Wówczas m.in. wypracowano wspólne zasady traktowania kapitału zagranicznego. W latach 80. przyjęto szereg nowych porozumień, m.in. Zmodyfikowany Protokół z Cartagena, Deklaracje z Galapagos, Machu Picchu i La Paz. Obecnie układ działa na zasadach wolnorynkowych a nic centralnego planowania. W 1991 Grupa przyjęła tzw. Acta de Caracas zobowiązujące członków do działań na rzecz utworzenia strefy wolnego handlu do 1 stycznia 1992, a do 1995 wspólnego rynku. W listopadzie 1994 ministrowie handlu 5 państw członkowskich podpisali w Quito (Ekwador) porozumienie o wspólnych cłach zewnętrznych. Nowością w Pakcie Andyjskim jest obecnie położenie akcentu na integrację Paktu w ramach systemu światowego a nie wyłącznie obrona gospodarki subregionalnej przed światem zewnętrznym. Zezwala się też państwom członkowskim na wchodzenie w układy z państwami trzecimi (np. Kolumbia, Meksyk i Wenezuela utworzyły tzw. Grupę Trzech), a także na zawieranie umów integracyjnych np. w ramach MERCOSUR ( Boliwia stara się o wejście do niego). Celem nadrzędnym tych zmian jest stworzenie Wspólnego Rynku Latynoamerykańskiego. Wobec Stanów Zjednoczonych Pakt Andyjski stosuje taryfę importową 'zero', co może ułatwić jego wejście do NAFTA. W kwietniu 1993 roku Pakt Andyjski podpisał Porozumienie o Współpracy z Unią Europejską

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.