Partnerstwo dla Pokoju Print
Organizacje międzynarodowe
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Partnerstwo dla Pokoju (Partnership for Peace) - jest to program określający szczególny rodzaj stosunków łączących państwa członkowskie NATO z krajami aspirującymi do tego miana, a także mechanizm współpracy tychże państw w zakresie ładu, bezpieczeństwa oraz stabilizacji w Europie.

Geneza

Idea "Partnerstwa dla pokoju" była odpowiedzią państw członkowskich NATO na zgłaszaną przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej od 1990 r. gotowość wstąpienia do struktur sojuszu. Została ona zgłoszona przez amerykańskiego sekretarza obrony Les Aspina podczas konferencji ministrów obrony państw członkowskich NATO w Travemunde w październiku 1993 r. jako propozycja podpisania przez NATO umowy o współpracy obronnej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Była ona odpowiedzią na list wysłany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna do przywódców USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec we wrześniu 1993 r., w którym to prezydent Jelcyn oświadcza, że każde przesunięcie granic NATO w kierunku Rosji będzie odbierane przez nią jako zagrożenie dla jej bezpieczeństwa. Jednocześnie idea ta była sygnałem dla Federacji Rosyjskiej (sprzeciwiającej się rozszerzeniu sojuszu), iż integracja kolejnych państw z Paktem Północnoatlantyckim jest realna. Oficjalny dokument zawierający zasady i warunki uczestnictwa w Partnerstwie dla pokoju został przyjęty podczas szczytu w Brukseli 10 stycznia 1994. Zaproszenie do udziału w "Partnerstwie dla pokoju" wystosowano do wszystkich krajów europejskich zainteresowanych współpracą z NATO . Do połowy 1995 r. w programie "Partnerstwo dla Pokoju" brało udział 25 państw europejskich. Celem współpracy NATO z państwami byłego bloku wschodniego było m.in. zapobieganie sytuacjom kryzysowym, organizacja misji pokojowych i akcji ratowniczych, pomoc wzajemna w wypadku klęsk żywiołowych. Jednakże dla niektórych państw partnerskich od początku najważniejszym elementem współpracy było ich przygotowanie do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Pierwsza grupa trzech krajów uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju przystąpiła do NATO w marcu 1999 r. Były to trzy państwa środkowoeuropejskie: Czechy, Polska oraz Węgry. Natomiast w marcu 2004 r. członkami Sojuszu stała się kolejna siódemka: Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Słowenia i Słowacja.

Członkowie PdP

Sojusznicy - członkowie NATO - 26 państw: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Partnerzy - 20 państw: Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Finlandia, Gruzja, Irlandia, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Szwecja, Szwajcaria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Dokument Ramowy Partnerstwa dla Pokoju został podpisany w Brukseli 10 stycznia 1994 przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej, związane do tego czasu z Federacją Rosyjską. Dokument składa się z 7 głównych punktów, w których państwa przedstawiają przywileje oraz obowiązki jakie biorą na siebie podpisując tenże dokument.

 1. W punkcie pierwszym państwa składające podpis decydują się pogłębiać więzy polityczne i wojskowe oraz przyczyniać się do dalszego umacniania bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim. Aby móc to uczynić postanawiają utworzyć w ramach Północnoatlantyckiej Rady Współpracy "Partnerstwo dla Pokoju"
 2. Punkt drugi wyraża przekonanie, że stabilizacje i pokój w regionie euroatlantyckim będzie można osiągnąć przez wspólne działanie i współprace. Głównymi ideami tego partnerstwa mają być: obrona, krzewienie swobód i praw człowieka, zapewnienie wolności, sprawiedliwości oraz pokoju. Państwa podpisując dokument potwierdzają swoje zobowiązania do zachowania społeczeństw demokratycznych wolnych od zastraszania i zniewolenia oraz do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego. Państwa potwierdzają także wolę wypełniania zobowiązań KNZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz dokumentów zatwierdzanych przez KBWE
 3. W punkcie trzecim państwa podpisujące dokument wyrażają dążenie do następujących celów:
  • przejrzystości w procesach planowania obronnego i finansowania sił zbrojnych
  • zapewnienie demokratycznego nadzoru nad siłami zbrojnymi
  • utrzymania zdolności i gotowości do wniesienia wkładu do operacji prowadzonych przez ONZ i KBWE
  • rozwijania współpracy wojskowej z NATO, polegającej na wspólnym planowaniu, szkoleniu i ćwiczeniach doskonalących zdolność do realizacji zadań w misjach pokojowych, akcjach ratowniczych oraz niesienia pomocy humanitarnej
  • w dalszym etapie do lepszego przygotowania i dostosowania sił zbrojnych do9 współdziałania z siłami zbrojnymi państw członkowskich
 4. W punkcie czwartym państwa składające swój podpis zobowiązują się do przekazania dokumentów intencyjnych a kierownictwo NATO zobowiązuje się do przedstawienia programu wspólnych ćwiczeń oraz innych przedsięwzięć zgodnych z działaniami "Partnerstwa", na podstawie tych dokumentów zostanie opracowany Indywidualny program partnerstwa.
 5. Władze NATO w tym punkcie zobowiązują się do pomocy w opracowywaniu indywidualnych programów partnerstwa oraz przy zorganizowaniu biura łącznościowego dla poszczególnych państw przy siedzibie NATO w Brukseli
 6. W tym punkcie państwa podpisujące zobowiązują się do ponoszenia kosztów związanych z działaniami w ramach "Partnerstwa" oraz do wzajemnej wymiany informacji z państwami członkowskimi NATO. W tym punkcie także państwa członkowskie NATO zobowiązują się do wspólnego planowania, szkolenia, ćwiczeń wojskowych z państwami należącymi do "Partnerstwa" oraz rozwijania wojskowej i politycznej koordynacji z Dowództwem Naczelnym NATO w celu wypracowania dyrektyw i ukierunkowania form współdziałania "Partnerstwa" z innymi stronami
 7. 7. Punkt siódmy zawiera informacje o pomocy NATO w momencie zagrożenia integralności terytorialnej i politycznej któregoś z państw "Partnerstwa"

Literatura:

 1. Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002.
 2. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.
 3. http://www.msz.gov.pl/?document=1695