Rada Europy

1. Zarys historyczny

II wojna światowa przyniosła Europie ogromne zniszczenia. Powszechne były choroby, głód i inne negatywne zjawiska związane z ubóstwem. Samodzielne rozwiązywanie tych problemów przez poszczególne państwa byłoby trudne oraz kosztowne. W dodatku kraje Europy Zachodniej pozbawione zostały kolonii, którymi od tej pory zajmować miał się system powierniczy ONZ. Dlatego też odżywać zaczęły koncepcje integracyjne, istniejące w Europie od dawna i przejawiające się między innymi w istnieniu Ligi Narodów w okresie międzywojennym.

Integracja pomogłaby zapobiec kolejnym konfliktom. Obawiano się, że odbudowane i ponownie zremilitaryzowane Niemcy będą stanowić zagrożenie dla narodów europejskich. Dlatego chciano utworzyć w Europie struktury, w których skład wchodzić będą także Niemcy. Obawiano się też zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego. Partie komunistyczne we Francji i Włoszech przybierały na sile, a Kreml budował w Europie Środkowo-Wschodniej marionetkowe rządy.

W ramach koncepcji integracyjnych istniały 2 nurty: unioniści i federaliści. Unioniści opowiadali się za luźną konfederacją państw, federaliści zaś za ściślejszą integracją i utworzeniem federacji. Federaliści w dodatku dzielili się na kolejne 2 nurty: jedni chcieli, aby federacja powstała w sposób konstytucyjny, odgórnie, pozostali natomiast opowiadali się za integracją oddolną.

Stowarzyszenia działające na rzecz federacji europejskiej utworzyły w grudniu 1947 roku Międzynarodowy Komitet Ruchów Jedności Europejskiej. Komitet ten zorganizował w dniach 8-10 maja 1948 roku kongres europejski w Hadze. Wyrażono tam gotowość utworzenia Zgromadzenia Europejskiego i opracowania Karty Praw Człowieka.

W styczniu 1949 roku postanowiono utworzyć Radę Europy, w której ramach działałby organ międzyrządowy oraz organ parlamentarny. W marcu i kwietniu 1949 roku w Londynie obradowała konferencja dyplomatyczna zwołana w celu opracowania Statutu Rady Europy. 5 maja 1949 roku został on tam podpisany przez ministrów spraw zagranicznych 10 państw. Były to: Francja, Wlk. Brytania, Dania, Szwecja, Norwegia, Irlandia, Włochy oraz kraje Beneluksu. Siedzibą organizacji został Strasburg. Inauguracyjne posiedzenie Rady Europy odbyło się w dniu 8 sierpnia 1949 r1.

Podstawowym celem organizacji, jaki wymienia statut, jest "osiągnięcie ściślejszego związku między jej członkami, dla ochrony i popierania ideałów i zasad, które stanowią ich wspólne dziedzictwo oraz w celu działania na rzecz ich postępu gospodarczego i społecznego". Cel ten ma być osiągany "za pośrednictwem organów Rady przez rozpatrywanie spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przez zawieranie układów i prowadzenie wspólnego działania w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej, prawnej i administracyjnej, jak również przez ochronę i rozwijanie praw człowieka i podstawowych wolności".2

2. Struktury

Rada Europy posiada 3 organy:

 • Komitet Ministrów,
 • Zgromadzenie Parlamentarne,
 • Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych.

Do obsługi tych organów powołany został Sekretariat Generalny, na czele którego stoi wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na 5-letnią kadencję Sekretarz Generalny. Sekretariat Generalny zatrudnia obecnie ok. 1300 pracowników. Oficjalnymi językami są francuski i angielski. Pod patronatem Rady Europy działa również Europejski Trybunał Praw Człowieka.

2.1. Komitet Ministrów

Organem decyzyjnym reprezentującym rządy państw członkowskich jest Komitet Ministrów. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich oraz ich delegaci. Zbiera się on dwa razy w roku (kwiecień lub maj oraz listopad) na sesjach zwyczajnych na szczeblu ministrów. Stałymi przedstawicielami rządów w Radzie Europy są ich zastępcy. Mają oni podobne uprawnienia co ministrowie. Sesje trwają zazwyczaj jeden lub dwa dni i odbywają się w Strasburgu. Poświęcone są przede wszystkim dialogom politycznym, jednak ministrowie mogą poruszać także wszystkie problemy będące w kręgu ich zainteresowań, poza sprawami obronnymi.

Komitet Ministrów zajmuje się wszystkimi sprawami poza obroną narodową. Do jego uprawnień należy ustanawianie budżetu, decydowanie o przyjęciu nowych członków, a także podejmowanie decyzji związanych z dalszym losem zaleceń Zgromadzenia Parlamentarnego i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych. Decyzje, które są podejmowane przez ten organ, przyjmują formę rekomendacji adresowanych do państw członkowskich lub konwencji czy porozumień, wiążących państwa, które je ratyfikowały. Komitet może uchwalać również deklaracje lub rezolucje na temat aktualnych problemów politycznych.

Co do niektórych decyzji w Komitecie wymagana jest jednomyślność. Do decyzji takich należą:

 • zalecenia dla rządów;
 • pytania dotyczące raportów Komitetu Ministrów do Zgromadzenia Parlamentarnego;
 • pytania dotyczące tajności debat ministerialnych;
 • decyzje dotyczące posiedzeń Komitetu poza Strasburgiem;
 • rekomendacje dotyczące wniesienia poprawek do artykułów 1.d, 7, 15, 20 i 22 statutu;
 • inne kwestie, które komitet uważa za dostateczne ważne.

2.2. Zgromadzenie Parlamentarne

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia odbyło się 10 sierpnia 1949 roku. Jego pierwszym przewodniczącym był Paul Henri-Spaak. Jest to organ obradujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele parlamentów 46 państw członkowskich. Ilość przedstawicieli danego kraju zależy od jego wielkości. Obecnie jest ich łącznie 6303 . Każdy przedstawiciel oznacza jeden głos w Zgromadzeniu. W skład każdej delegacji wchodzą przedstawiciele reprezentujący główne partie polityczne danego kraju.

Zgromadzenie Parlamentarne obraduje 4 razy w roku w sali posiedzeń Pałacu Europy w Strasburgu. Spośród członków Zgromadzenia wybierany jest przewodniczący, który pełni tę funkcję przez 3 lata. Zgromadzenie wybiera także Sekretarza Generalnego Rady Europy, jego zastępcę, szefa Sekretariatu Zgromadzenia oraz sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zgromadzenie przyjmuje 4 rodzaje aktów:

 • zalecenia,
 • uchwały,
 • opinie,
 • wytyczne.

2.3. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych został powołany w 1994 roku na miejsce Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, na mocy rezolucji statutowej (94)3. Jest to organ doradczy, który składa się z Izby Władz Lokalnych oraz Izby Regionów. Składa się on z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych poszczególnych państw. Ich liczba wynosi 6304 , podobnie jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Posiedzenia plenarne odbywają się raz do roku w Strasurgu. Przewodniczący wybierany jest kolejno przez Izby na 2-lenią kadencję.

Ciągłość prac między sesjami plenarnymi zapewnia Stała Komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich delegacji krajowych. Kongres oraz dwie Izby mogą tworzyć małe grupy robocze ad hoc w celu przestudiowania niektórych problemów.

Na forum Kongresu dyskutowane są różnorakie problemy dotyczące różnych regionów państw członkowskich, wymienia się doświadczenia oraz wyraża opinie skierowane do rządów. Przez Kongres organizowane są również lokalne i regionalne konferencje, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, których zaangażowanie jest istotne w rozwijaniu demokracji.

2.4. Trybunał Praw Człowieka

Koncepcja utworzenia Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka była precedensem w skali światowej. Procedura sądowa, która została stworzona w ramach działalności Trybunału, pozwala jednostkom na wnoszenie pozwów przeciwko rządom, jeśli uznają, że są ofiarami naruszania praw człowieka.

Skargi indywidualne dotyczą różnorakich problemów, a przede wszystkim: praw osób zatrzymanych, dostępu do sądów, prawa do sprawiedliwego procesu w rozsądnym terminie, podsłuchów telefonicznych, imigracji, wydalania i ekstradycji, ustawodawstwa o stosunkach homoseksualnych, ustawodawstwa o aborcji, wolności prasy i rozgłośni radiowych i telewizyjnych, działalności związkowej i przymusowej przynależności do związku zawodowego, prawa własności, ustawodawstwa dotyczącego zabudowy i czynszów, zakazu działalności partii politycznych, działalności politycznej cudzoziemców, odpowiedzialności państwa za działania militarne za granicą.


NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79