Rada Europy - Strona 2

Do 1998 roku skargi najpierw rozpatrywane były przez Komisję, następnie trafiały do Trybunału. Dwustopniowy system rozpatrywania skarg, został zastąpiony, na mocy Protokołu 11 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jednoinstancyjnym Trybunałem, funkcjonującym na stałe. Reforma ta pozwoliła na przyspieszenie postępowania i ułatwienie dostępu do Trybunału.

Nowy Trybunał jest właściwy we wszystkich sprawach dotyczących interpretacji i stosowania Konwencji wniesionych na podstawie skarg indywidualnych lub międzypaństwowych. Jest także uprawniony do wydawania opinii doradczych na wniosek Komitetu Ministrów.

Przed wystąpieniem ze skargą do Trybunału wykorzystane muszą zostać wszystkie dostępne w kraju środki odwoławcze, których dotyczy skarga. Jedynie osoba pokrzywdzona może wystąpić ze skargą. Nie mogą być rozpatrywane skargi anonimowe, identyczne co do istoty ze sprawą już wcześniej rozpatrzoną w Strasburgu lub sprawą, która poddana została innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub rozstrzygnięcia.

Kandydaci na sędziów zgłaszani są przez rządy państw członkowskich. Następnie są oni wybieranie przez Zgromadzenie Parlamentarne na okres 9 lat korzystając z pełnej niezależności. Oznacza to m.in. to, że nie reprezentują oni swoich rządów 5.

źródło: http://www.coe.org.pl/pl/rada_europy/struktura z 23.05.2009

3. Działalność

W zakres działalności Rady Europy w bardzo dużej mierze wchodzi ochrona praw człowieka. Poza prawami człowieka zajmuje się ona także zagadnieniami socjalnymi, oświatą, kulturą, sportem, młodzieżą, zdrowiem, środowiskiem, ochroną pomników, problemami komunalnymi, regionalnymi, kwestiami prawnymi, środkami masowego przekazu6 . Na łamach tej organizacji uchwalono wiele dokumentów dotyczących tych dziedzin. Są to między innymi:

  1. Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950);
  2. Europejska Konwencja Kulturalna (1954);
  3. Europejska Karta Socjalna (1961);
  4. Europejski Kodeks Zabezpieczenia Socjalnego (1964);
  5. Europejska Konwencja dotycząca Zwalczania Terroryzmu (1977);
  6. Konwencja o Zapobieganiu Torturom (1987)7.

Po rozpadzie bloku wschodniego Rada Europy rozszerzyła swoją działalność na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Pomoc ta realizowana jest w ramach trzech programów: Demosthenes, Themis, LODE.

Program Demosthenes, który rozpoczęto w 1989 roku, ma na celu pomoc w przeprowadzeniu reform instytucjonalnych, ustawodawczych i administracyjnych. Reformy te ułatwiły nowym państwom członkowskim integrację z istniejącymi strukturami Rady Europy.

Program Themis został utworzony w 1993 roku z myślą o pomocy krajom Europy Środkowowschodniej w przeprowadzeniu przyjętych reform zgodnie z podstawowymi regułami praworządności i z intencjami pracodawcy. Program obejmuje obecnie 8 projektów, w tym m.in. nową koncepcję systemu więziennictwa, policję w społeczeństwie przechodzącym transformację, rolę sędziego w społeczeństwie demokratycznym itp.

Program LODE wspiera ugruntowanie i rozwój lokalnych demokracji. Służy także szkoleniu ludzi pracujących w samorządach lokalnych. Ma on ogromne znaczenie, ponieważ podstawą demokracji jest właśnie społeczność lokalna8.

4. Podsumowanie

Rada Europy odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Europejczyków. Mechanizm sądowy utworzony na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pozwala na dochodzenie swoich podstawowych praw większości mieszkańców Starego Kontynentu.

Mimo iż działalność Rady Europy pokrywa się po części z działalnością Unii Europejskiej, a także Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wiele jej programów i mechanizmów było bardzo pomocnych, a wręcz niezbędnych, w integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej ze strukturami zachodnimi.

Działalność Rady Europy, szczególnie w zakresie ochrony praw człowieka, może służyć za przykład dla innych ugrupowań regionalnych, których obecnie jest bardzo dużo, a których skuteczność bywa czasami nikła.


1S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2004, s. 83-84; J. Kaczmarek, Rada Europy, Atla 2, Wrocław 2002, s. 12-14.

2J. Kaczmarek, Rada Europy..., s. 99.

3Według: http://www.coe.org.pl/pl/rada_europy/struktura#Zgromadzenie%20Parlamentarne z 23.05.2009.

4Według: http://www.coe.org.pl/pl/rada_europy/struktura#kongres z 23.05.2009.

5E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe: założenia, cele, działalność, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 311-328.

6G. Link, Rada Europy, [w:] red. W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z, Wydawnictwo Wokół nas, Gliwice 1999, s. 273.

7R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 329.

8E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodo..., s. 342-344.NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79