Szanghajska Organizacja Współpracy Print
Organizacje międzynarodowe
DATE_FORMAT_LC2

Powstanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW) - zdaniem niektórych ekspertów rosyjskich - można zaliczyć do kluczowych wydarzeń międzynarodowych początku XXI wieku nie tylko w wymiarze regionalnym, ale i globalnym.

W 1996 r. w Szanghaju i w 1997 r. w Moskwie Rosja, Chiny oraz trzy państwa środkowoazjatyckie (Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan) podpisały porozumienia w kwestii realizacji kompleksu środków dotyczących umocnienia zaufania i przejrzystości na wspólnych granicach. Układ jest unikatowy dla regionu Azji i Pacyfiku, bowiem po raz pierwszy państwa tej części świata wzięły na siebie konkretne zobowiązania wojskowo-polityczne.

Współpraca okazała się na tyle efektywna, że została 15 czerwca 2001 r. w Szanghaju zinstytucjonalizowana jako Szanghajska Organizacja Współpracy. W czerwcu 2002 r. przyjęto Kartę Organizacji, będącą podstawowym dokumentem określającym jej cele, zadania i priorytety oraz mechanizmy pozwalające jej efektywnie pracować. Na spotkaniu w Moskwie 29.05.2003 r. zatwierdzono pakiet dokumentów określających porządek prac organów SOW. Pozwoliło to na początku 2004 r. zastąpić tymczasowe organy Komitetem Wykonawczym z siedzibą w Taszkiencie. U podstaw SOW leżą następujące zasady: równoprawności wszystkich członków; konsensu przy podejmowaniu decyzji; wzajemnego poszanowania poglądów, różnorodności kultur, tradycji i obyczajów.

Jednym z najbardziej palących problemów wspólnych dla wszystkich członków SOW, przede wszystkim Rosji i Chin, jest przeciwdziałanie terroryzmowi, separatyzmowi i ekstremizmowi religijnemu oraz narkobiznesowi86. Strony zgadzają się, że działania separatystyczne i ekstremistyczne, które objęły łukiem terytorium od Kosowa do Sin czjan w Chinach, przez Kaukaz i Azję Środkową, to szczodrze finansowana jednolita i skoordynowana akcja. Jej neutralizacja wymaga skoordynowanego działania wszystkich członków. Podstawą do wspólnych działań są: podpisana w czerwcu 2001 r. konwencja o walce z terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem87 i późniejsza o współpracy w walce z nielegalnym obrotem narkotykami. Państwa zdecydowały się w 2002 r. na zbudowanie agencji antyterrorystycznej i mechanizmów szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne.

Źródło: A. Legucka, K. Malak (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008.