Przykładowe umowy dwustronne zawarte przez rząd RP, dotyczące współpracy kulturalnej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji została podpisana w Paryżu 22 listo­pada 2004 roku.

Umowa stanowi, że strony będą rozwijały wszechstronną współpracę w dziedzi­nie kultury i sztuki, edukacji, środków przekazu, sportu oraz wymiany młodzieży. Będą ułatwiały kontakty między zainteresowanymi instytucjami i osobami prywat­nymi oraz umożliwiały wymianę materiałów i dokumentacji.

W preambule znajdujemy trzy przesłanki podpisania omawianego dokumentu: (a) przekonanie, że współpraca w dziedzinie kultury i edukacji oraz szerokie kon­takty międzyludzkie i upowszechnianie znajomości języka drugiej strony przyczy­niają się do wzbogacania kultur obu krajów, jak również do umacniania tradycyjnej przyjaźni między narodami polskim i francuskim; (b) świadomość znaczenia kon­taktów dwustronnych państw o wspólnych korzeniach w procesie integracji Unii Europejskiej; (c) dążenie do ułatwiania zdecentralizowanej współpracy między in­stytucjami samorządowymi i realizowania inicjatyw organizacji pozarządowych.

W celu ułatwienia wzajemnego poznania się strony zobowiązują się podjąć sta­rania na rzecz usprawnienia promocji kultury drugiej strony na swoim terytorium przez: (a) ułatwianie kontaktów osobistości świata kultury i sztuki; (b) zapewnie­nie możliwie jak najszerszej dystrybucji książek i innych publikacji drugiej strony i wspieranie współpracy między wydawnictwami obu państw, pozwalającej na zwiększenie inicjatyw wydawniczych i translatorskich; (c) włączanie utworów dra­matycznych i muzycznych autorów drugiego kraju do repertuaru własnych placówek kulturalnych; (d) popieranie wymiany imprez kulturalnych, takich jak wystawy, przeglądy filmów, festiwale muzyczne oraz taneczne i inne; (e) wzajemne przyzna­wanie stypendiów i organizowanie staży; (f) popieranie współpracy w dziedzinie kinematografii, w tym koprodukcji filmów, współpracy instytucji i organizacji fil­mowych, udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terenie kraju partnera, zgodnie z regulaminami tych festiwali; (g) popieranie innych koprodukcji artystycznych; (h) popieranie współpracy archiwów, bibliotek, muze­ów, szkół i uczelni artystycznych oraz innych instytucji kulturalnych i artystycz­nych, przez ułatwianie dostępu do nich specjalistom i badaczom drugiego kraju, zgodnie z przepisami wewnętrznymi kraju przyjmującego.

Ponadto, strony zobowiązują się chronić prawa autorskie i pokrewne zgodnie z prawem każdej ze stron, uwzględniając równocześnie regulacje prawne obowią­zujące w tym zakresie w Unii Europejskiej.

Na mocy umowy strony są również zobowiązane do popierania współpracy w dziedzinie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturalnego, a także w celu nie­dopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr stanowiących ich dziedzictwo kulturalne, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z umowami międzynarodowymi, których są stronami.

Strony są także zobowiązane do ułatwiania działalności placówek kulturalnych i edukacyjnych drugiego kraju, zarówno już istniejących, jak i tych, które zostaną w przyszłości otwarte przez jedną ze stron na terytorium kraju drugiej strony. Umo­wa precyzuje, że placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi są instytuty kultury, ośrodki dokumentacji, biblioteki, w tym biblioteki medialne, placówki nauczania i inne, na które strony wyrażą obopólną zgodę, ich zaś działalność musi odbywać się w ramach przepisów prawnych, obowiązujących w kraju przyjmującym. Widząc celowość takich działań, strony z uznaniem wskazały w umowie m.in. na: dzia­łalność prowadzoną przez Instytut Francuski z siedzibą w Warszawie i Krakowie, przez ośrodki Alliance Française na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; działal­ność prowadzoną przez Instytut Polski oraz Bibliotekę Polską w Paryżu.

Strony zobowiązują się także popierać wszelkie formy współpracy w dziedzinie, edukacji, a w szczególności:

  • nauczanie i upowszechnianie na swoim terytorium języka drugiej strony przez: (a) zatrudnianie lektorów w placówkach nauczania; (b) rozwój sekcji dwujęzycz­nych na wszystkich poziomach nauczania; (c) udział studentów i specjalistów w kursach i seminariach języka i literatury; (d) współpracę w dziedzinie badań językowych, tłumaczeń, w tym tłumaczeń na żywo;
  • bezpośrednią współpracę między szkołami;
  • współpracę w dziedzinie kształcenia zawodowego i nauczania technicznego;
  • współpracę między placówkami szkolnictwa wyższego i doskonalenia zawodowego;
  • wymianę uczniów i studentów, zwłaszcza przez przyznanie stypendiów;
  • wymianę informacji i publikacji pedagogicznych;
  • współpracę w dziedzinie organizacji i zarządzania oświatą, kształcenia i dosko­nalenia nauczycieli oraz nauczania na odległość;
  • udział w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach, organizowanych w obu krajach;
  • wymianę doświadczeń w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. W tym kontekście strony wskazują na rolę, jaką odgrywają: w Rzeczypospolitej Polskiej sekcje dwujęzyczne z językiem francuskim i liceum francuskie w War­szawie, natomiast w Republice Francuskiej - sekcje międzynarodowe z językiem polskim oraz zespół szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Strony są zobowiązane stworzyć podstawy do wzajemnego uznawania świadectw szkolnych i dyplomów ukończenia studiów oraz wzajemnego uznawania stopni i tytułów naukowych, nadawanych przez ich szkoły wyższe i inne jednostki or­ganizacyjne, mające uprawnienia do ich nadawania - z uwzględnieniem regulacji prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej. Zadaniem stron jest również sprzy­janie wymianie młodzieży obu krajów i współpracy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

W umowie wskazano też, że strony zobowiązują się sprzyjać różnym formom współpracy zdecentralizowanej, dopełniającej współpracę między oboma państwa­mi, zwłaszcza bezpośrednim kontaktom między społecznościami regionalnymi i lokalnymi oraz instytucji publicznych, realizowanym przez programy współpra­cy, związki bliźniacze i wymianę na płaszczyźnie dwustronnej, wielostronnej lub w ramach Unii Europejskiej. Są zatem zobowiązane do popierania bezpośredniej współpracy zainteresowanych instytucji w dziedzinie radiofonii, telewizji i pra­sy oraz w zakresie przekazu elektronicznego, uwzględniając rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej.NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79