Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Aide memoire PDF Print Email
A

Pod względem formy aide-memoire jest zbliżone do memorandum. Służy ono jednak zwykle jako pisemne potwierdzenie uprzednio ustnie wyłożonego stanowiska lub stanu faktycznego, celem uniknięcia jego nieprawidłowej interpretacji i rozbieżności. Dlatego też wręczane jest przeważnie rozmówcy na zakończenie rozmowy, a jedynie wyjątkowo przesyłane później przy nocie przesyłkowej. Może ono stanowić nie tylko streszczenie i podsumowanie przeprowadzonej rozmowy, lecz również jej dopełnienie. Aide-memoire sporządza się zwykle na czystym arkuszu papieru, a wyjątkowo na blankietach urzędowych. Oprócz merytorycznej treści zamieszcza się tytuł aide-memoire, pomijając wszelkie formuły i zwroty grzecznościowe, jak również nazwę miejscowości i datę, pieczęć i podpis oraz inicjały. Wyjątkowo umieszcza się datę tuż pod tekstem, z lewej strony. W praktyce USA aide-memoire opatrywane jest parafą z prawej strony pod tekstem.