Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

CEN PDF Print Email
C

Europejski Komitet Normalizacyjny (fr. Comité Européen de Normalisation, CEN) jest prywatnym stowarzyszeniem technicznym typu „non-profit”, działającym w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. Utworzony został oficjalnie w 1974 r. Początki działalności miały już miejsce w Paryżu na początku lat 60. XX wieku.

Głównym zadaniem CEN jest opracowywanie, przyjmowanie i rozpowszechnianie norm europejskich oraz innych dokumentów normalizacyjnych we wszystkich obszarach gospodarki z wyłączeniem elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji. System Normalizacyjny CEN jest wielonarodową, wielosektorową i zdecentralizowaną organizacją. Składa się z krajowych jednostek normalizacyjnych oraz Centrum Zarządzania CEN, które odgrywa specjalną i aktywną rolę w zarządzaniu tym systemem z upoważnienia członków krajowych CEN, członków stowarzyszonych, afiliantów i partnerskich jednostek normalizacyjnych.

Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Obecnie CEN liczy 30 członków krajowych. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) uzyskał status pełnoprawnego członka CEN 1 stycznia 2004 r. Członkowie CEN mają obowiązek wprowadzania norm EN do systemów norm krajowych i wycofania dotychczasowych norm sprzecznych z wprowadzanymi. Dzięki temu powstaje wspólny system rozwiązań europejskich. Normy Europejskie są jednym z trzonów Jednolitego Rynku i istotnym narzędziem w usuwaniu barier w handlu.

Głównymi klientami Systemu Normalizacyjnego CEN, zarówno procesów jak i produktów, są: przemysł, usługi, handel, prywatne i publiczne instytucje (z uniwersytetami i innymi jednostkami akademickimi), jednostki rządowe i inne władze publiczne włącznie z UE i EFTA, partnerzy społeczni, przedstawiciele szczególnych grup interesów na szczeblu europejskim i krajowym, włącznie ze związkami zawodowymi, konsumentami i grupami ochrony środowiska.