Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Cykl koniunkturalny PDF Print Email
C

Cykl koniunkturalny to zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie.

Cykle koniunkturalne mają wiele przyczyn, od wojen lub zmian cen ropy naftowej po nowe wynalazki. Na ich przebieg wpływ wywiera również polityka państwa. Podniesienie podatków i ograniczenie wydatków z reguły zmniejsza PNB; wzrost podaży pieniądza zwiększa PNB i podnosi ceny. Polityka państwa może albo pogłębić cykl koniunkturalny, wydłużając okres recesji i powodując inflację, albo przeciwnie - przyczynić się do zmniejszenia wahań cyklicznych.

W makroekonomii występują zasadnicze różnice poglądów na temat zdolności państwa do stabilizowania gospodarki. Państwo nie jest oczywiście w stanie kontrolować sytuacji gospodarczej w sposób doskonały, ponieważ gdyby tak było, nie mielibyśmy do czynienia z dotkliwymi recesjami i inflacją. Ponieważ jednak państwo kontroluje dużą część całkowitych wydatków, a takie ilość pieniądza w gospodarce, musi podejmować decyzje, biorąc pod uwagę ich wpływ na cykl koniunkturalny. I państwo robi to: może zmniejszać podatki w okresie, kiedy gospodarka znajduje się w stanie recesji, i ograniczać tempo wzrostu podaży pieniądza wówczas, gdy stopa inflacji jest zbyt wysoka, a zwiększać je w czasie recesji.

Cykle koniunkturalne możemy podzielić na:

  • Krótkie (cykle Kitchina), trwające 2-4 lata, związane ze zmianami zapasów, cen hurtowych, jak również z rozliczaniem operacji bankowych
  • Średnie:
    • Cykle Juglara, trwające 8-10 lat, związane ze zmianami wydatków inwestycyjnych, Produktu Narodowego Brutto, inflacją i bezrobociem,
    • Cykle Kuznetsa, trwające od 15-23 lat, związane z akumulacją czynników wytwórczych w długim okresie (inwestycje, budownictwo, migracje).
  • Długie (cykle Kondratiewa), trwające 40-60 lat, związane z odkryciami lub ważnymi innowacjami technicznymi oraz procesem ich rozprzestrzeniania się (elektryczność, silnik parowy, koleje, komputery, internet).