Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Cieśniny bałtyckie PDF Print Email
C

Status prawny cieśnin bałtyckich został ustanowiony przez obowiązujący do dziś traktat kopenhaski z 14 marca 1857 r. Zasadnicze postanowienia traktatu sprowadzają się do zrezygnowania przez Danię z pobierania opłat od statków i ładunków oraz zobowiązania się przez nią do niezatrzymywania statków, i to pod żadnym pozorem (art. I). Interpretacja postanowień traktatu kopenhaskiego prowadzi do powszechnie wypowiadanego w nauce poglądu, że jego konsekwencją jest ustanowienie swobody żeglugi dla statków handlowych. Jeśli zważyć, że art. I stwierdza wyraźnie, iż: "[...] na przyszłość żaden statek przepływający przez Sund lub Bełty nie może być pod żadnym pozorem zatrzymany lub wystawiony na jakiekolwiek przeszkody [...]", to nie ulega wątpliwości, że wprowadza on całkowitą swobodę tranzytu statków handlowych.

Traktat kopenhaski nie reguluje natomiast zasad przepływu okrętów wojennych. Przepływ okrętów przez cieśniny bałtyckie jest regulowany jednostronnie przez Danię w przypadku Bełtów oraz przez Danię i Szwecję w przypadku Sundu. Analiza wewnętrznego ustawodawstwa duńskiego wykazuje znamienną ewolucję w kierunku ograniczenia przepływu okrętów wojennych. Dekrety duńskie z lat 1913 i 1938 wymagały notyfikacji przepływu przez redę kopenhaską, nie ustalały jednak liczby okrętów, które mogą jednocześnie przebywać na wodach cieśnin, oraz przewidywały znacznie dłuższy czas przejścia od faktycznie niezbędnego - 15 dób. Obowiązujący obecnie dekret z 25 sierpnia 1951 r. wprowadził dość daleko idące rygory.

Wydaje się, że postanowienia dekretu wymagające notyfikacji czy zezwolenia (poza przypadkami wejścia do portu i rejonów portowych) mogą być poddane uzasadnionej krytyce jako niezgodne nawet z art. 16 ust. 1 I konwencji genewskiej z roku 1958. Należy równocześnie odnotować, że Szwecja stoi na stanowisku całkowitej swobody przejścia okrętów wojennych przez Sund.

Źródło: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.