Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Demarkacja PDF Print Email
D

Demarkacja ma na celu szczegółowe wytyczenie i oznakowanie przebiegu granicy państwowej w terenie. Podstawą prawną do jej przeprowadzenia jest albo umowa o delimitacji, albo porozumienie o wytyczeniu istniejącej już granicy.

Demarkacja przeprowadzana jest zazwyczaj przez specjalnie w tym celu powołaną komisję mieszaną, składającą się na zasadzie parytetu z przedstawicieli zainteresowanych stron. Komisja w swych pracach opiera się na dokonanym w procesie delimitacji opisie i mapie granicy. Zdarza się jednak, że między opisem a mapą występują drobne różnice. Czasem też specyficzne warunki geograficzne lub gospodarcze wymagają dokonania pewnych drobnych korektur lub przesunięć. Wśród zasad, jakie powinno się uwzględniać przy demarkacji, wymienia się konieczność zachowania niezbędnych warunków dla prowadzenia normalnej gospodarki rolnej (nie powinno się dzielić gospodarstw rolnych, odcinać im źródeł wody, pastwisk, dróg itp.) oraz nieprzeprowadzanie w miarę możliwości granicy przez miejscowości i wsie.

Komisja demarkacyjna wyznacza przebieg granicy specjalnymi, wykonanymi z drewna, metalu lub żelbetonu, znakami granicznymi, słupami okrągłymi lub czterościennymi, piramidami, pławami, wiechami itp., określa również ich szczegółowe koordynaty. Istotnymi dokumentami demarkacyjnymi są: protokolarny opis wytyczenia linii granicznej oraz mapa granicy, zazwyczaj wykonana w większej - w porównaniu z delimitacją - skali: 1:2500, 1:5000. Zgodnie z powszechną w ostatnich latach praktyką, dokumenty demarkacyjne podlegają zatwierdzeniu przez rządy obu państw.

Oprócz demarkacji można przeprowadzić redemarkację granicy państwowej, polegającą na sprawdzeniu istniejącej i wytyczonej już granicy. Obejmuje ona odnawianie, uzupełnianie lub zmianę znaków granicznych oraz sporządzenie odpowiedniej, związanej z tymi czynnościami, dokumentacji.