Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Delimitacja PDF Print Email
D

Delimitacja jest ustaleniem przebiegu granicy państwowej. Następuje ona w drodze umownej, choć może też być przeprowadzona przez trybunał międzynarodowy. Postanowienia o delimitacji znajdują się najczęściej w traktatach pokoju oraz umowach o cesji terytorium.

Delimitacja obejmuje sporządzenie opisu granicy oraz naniesienie jej przebiegu na mapę o stosunkowo małej skali: 1:1000000, 1:500000, 1:250000 i 1:100000, jednakże bez przeprowadzenia jakichkolwiek prac na miejscu. Dokumenty te stanowią następnie podstawę do przeprowadzenia demarkacji. Opis przebiegu granic może być zawarty bądź w specjalnym postanowieniu, bądź wraz z mapą stanowić może załącznik do umowy międzynarodowej.

W nauce prawa międzynarodowego podkreśla się, że właściwie przeprowadzona delimitacja granicy państwowej powinna być kompletna, to znaczy obejmować cały jej przebieg bez pozostawiania odcinków o nieokreślonym przebiegu, jak też powinna być precyzyjna i dokładna, jeśli chodzi o terminy i nazwy geograficzne, którymi się posługuje.