Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Dumping PDF Print Email
D

Dumping to sprzedaż dobra za granicą po cenie niższej od ceny uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym.

Dumping jest czynnikiem zakłócającym handel międzynarodowy i powstaje głównie w wyniku działania przedsiębiorstwa. Wyróżnia się najczęściej trzy rodzaje dumpingu: sporadyczny, łupieżczy i stały.

Dumping sporadyczny, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem przejściowym i krótkookresowym. Występuje on w sytuacji, gdy w wyniku trudnych do przewidzenia okoliczności przedsiębiorstwo ma do dyspozycji więcej danego dobra niż przeciętnie i w celu uniknięcia strat decyduje się sprzedać posiadaną nadwyżkę odbiorcom zagranicznym po cenie niższej od ceny krajowej, a nawet kosztów. Przyczyny powstania takiej nadwyżki mogą być bardzo różne i mogą obejmować np. wyjątkowy urodzaj produktu rolnego, błędy w planowaniu czy wyjątkowy spadek popytu na rynku krajowym.

Pojawienie się na rynku kraju importera produktów wyraźnie tańszych od ich lokalnych odpowiedników jest oczywiście mile widziane przez konsumentów. Może jednak oznaczać także poważne straty dla producentów tego dobra, zwłaszcza gdy czasowa nadwyżka zagranicznego wytwórcy, trafiająca na rynek krajowy, jest relatywnie duża w stosunku do podaży. W przypadku poważnego zagrożenia interesów wytwórców oraz możliwości skutecznego lobbingu, mogą oni wymóc na rządzie wprowadzenie okresowych ceł antydumpingowych. Jeżeli jednak dumping sporadyczny pojawia się rzeczywiście incydentalnie, a nie jest np. efektem powtarzającego się co roku spadku popytu za granicą, rząd poczyni tego typu kroki raczej niechętnie. Przeciwko takiej reakcji przemawia m.in. konieczność zachowania stałości zasad polityki celnej, a także niechęć do zadrażniania stosunków z zagranicą z powodu przyczyn o charakterze przejściowym.

Dumping łupieżczy to utrzymywana czasowo sprzedaż danego dobra na rynku zagranicznym poniżej ceny krajowej, lub nawet poniżej kosztów wytwarzania, mająca na celu wyeliminowanie konkurentów i uzyskanie pozycji monopolistycznej. Cechą dumpingu łupieżczego jest także to, że po ewentualnym zniszczeniu konkurencji w kraju importera i uzyskaniu pozycji monopolistycznej na jego rynku ceny eksportowanego dobra znacznie wzrastają, co pozwala eksporterowi na realizację zysku monopolistycznego.

Dumping stały, zwany również międzynarodową dyskryminacją cenową, ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo mające odpowiednią pozycję monopolistyczną sprzedaje za granicą dany produkt ciągle poniżej kosztów lub po cenie niższej niż na rynku krajowym.

Źródło: A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.