Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Doktryna Breżniewa PDF Print Email
D

Doktryna Breżniewa (ograniczonej suwerenności) ogłoszona została w 1968 roku. Mówiła ona o tym, że w krajach należących do Układu Warszawskiego obowiązuje ograniczenie suwerenności państw członkowskich na rzecz interesów wspólnoty socjalistycznej. Oznacza to, że wspólnota socjalistyczna (ZSRR) określa zakres wolności w polityce wewnętrznej i zagranicznej poszczególnych jej członków. Użycie siły w stosunku do państwa, które chciałoby oderwać się od wspólnoty nie jest agresją, lecz samoobroną przed ingerencją wrogiej ideologii. Autorstwo doktryny przypisuje się Sekretarzowi Generalnemu KPZR, który w przemówieniu wygłoszonym 12 listopada 1968 stwierdził, że Związek Radziecki ma prawo interweniowania w celu utrzymania komunistycznych rządów nawet przy użyciu siły zbrojnej. Sformułowana po dokonaniu przez ZSRR agresji na terytorium Czechosłowacji w celu stłumienia tzw. "Praskiej Wiosny", programu reform politycznych zainicjowanych przez rząd Alexandra Dubczeka. Dynamika i kierunek tych reform zaczęły niepokoić przywódców radzieckich. W1968 ZSRR zdecydował się odsunąć Dubczeka od władzy, aby zahamować realizację reform. 21 sierpnia 1968 wojska państw Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. W uzasadnieniu decyzji radziecka "Pravda" z 25 sierpnia 1968 pisała w artykule pt.: "Suwerenność i międzynarodowe zobowiązania państw socjalistycznych": "(...) państwo socjalistyczne, będące elementem systemu socjalistycznego nie może korzystać ze swej suwerenności w sposób sprzeczny z interesami światowego systemu komunistycznego" gdyż "osłabienie więzi wewnętrznej systemu socjalistycznego i jego poszczególnych elementów jest niebezpieczne i inne państwa socjalistyczne nie mogą na to patrzeć obojętnie".