Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Dobre usługi PDF Print Email
D

Dobre usługi - instytucja dobrych usług jest jednym z najstarszych środków pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych. Dobre usługi polegają na doprowadzeniu do zetknięcia się ze sobą stron sporu międzynarodowego w celu umożliwienia im porozumienia dla uregulowania tego sporu. Dlatego też głównym zadaniem dobrych usług jest przede wszystkim stwarzanie odpowiednich warunków i podstaw mających na celu doprowadzenie do rokowań między stronami w sporze. Podmiotami dobrych usług są przede wszystkim państwa. Przy dobrych usługach obowiązuje zasada całkowitej swobody decyzji, a tym samym zgody stron sporu. Państwo udzielające dobrych usług dąży do ułatwienia stronom nawiązania przerwanych rokowań, doprowadza je do stołu obrad, jest pośrednikiem w rozmowach przedwstępnych, ale samo nic bierze udziału w rokowaniach. Zakres stosowania dobrych usług rozciąga się praktycznie na wszystkie rodzaje sporów międzynarodowych i to zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. O uruchomieniu dobrych usług można mówić dopiero z chwilą ich przyjęcia przez strony w sporze. Dobre usługi mogą być udzielone na prośbę jednej lub obu stron w sporze. Zakończenie dobrych usług następuje przede wszystkim przez wykonanie pokojowego zadania w zgodności z istotą dobrych usług, tj. doprowadzenie do rozpoczęcia lub wznowienia rokowań między stronami w sporze. Dobre usługi ulegają również zakończeniu gdy państwa cofają swą zgodę na ten sposób rozwiązana sporu. Pierwszym aktem prawa międzynarodowego, w którym znalazły się dobre usługi (jako pokojowy środek rozwiązywania sporów) była I Konwencja haska z 1907. Do przykładów dobrych usług można zaliczyć fakt powołania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w 1947 Komisji Dobrych Usług dla Indonezji, która odegrała pozytywną rolę w sporze indonezyjsko-holenderskim. W sporze między Algierią a Marokiem o Saharę Zachodnią z inicjatywą dobrych usług wystąpiło w lutym 1976 szereg państw arabskich.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.