Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

ECCAS PDF Print Email
E

Wspólnota Gospodarcza Państw Środkowoafry­kańskich (Economic Community of Central African States - ECCAS) powstała w 1983 r. w wyniku fuzji Unii Celnej i Go­spodarczej Afryki Środkowej (Union Douaniere et Economiąue de l'Afrique Centrale - UDEAC) i Wspólnoty Gospodarczej Krainy Wielkich Jezior (Communaute Economique des Pays des Grand Lacs - CEPGL). Należące do nich kraje zdecydowały się na integrację subregionalną w celu przyspieszenia rozwoju. Po wstąpieniu w 1999 r. Angoli i wystąpieniu w 2007 r. Ruandy ECCAS liczy 10 państw (Angola, Burundi, Czad, Demokra­tyczna Republika Konga, Gabon, Gwinea Równikowa, Kame­run, Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca). Siedzibą organizacji jest Libreville. Integracja w ramach tego ugrupowania następuje bardzo powoli przede wszystkim na skutek konfliktów i spo­rów politycznych między jego członkami, ale także z powodu problemów z poborem składek członkowskich. W latach 1983-1998 organizacja nie przejawiała jakiejkolwiek aktyw­ności.

Trudno jest jednoznacznie wskazać lidera ugrupowania. Demokratyczna Republika Konga ma najwyższą liczbę ludności (z 71 min mieszkańców jest czwartym pod tym względem krajem w Afryce) - wyższą niż ogół populacji dziewięciu pozostałych państw członkowskich. Drugi w kolejności członek ECCAS, Kamerun, liczy 20 min obywateli (Country Comparison. Population) i cieszy się dużo większą stabilnością polityczną. Ma też dwukrotnie wyższy PKB (wynosi on 45 mld USD w porównaniu z 17 mld USD w przypadku Konga) (Country Comparison. GDP). Dlatego też to raczej jemu bardziej przysługuje miano lidera gospodarczego ECCAS. Za cel organizacja postawiła sobie promocję trwałego rozwoju społeczno-ekonomicznego i skuteczniejsze reagowanie na wyzwania globalizacji poprzez stworzenie wspólnego rynku, konwergencję polityki makro­ekonomicznej, zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju oraz realizację programów wspólnotowych w dziedzinie transportu i komunikacji, zasobów naturalnych, badań naukowych, rozwoju rolnictwa i przemysłu, zasobów ludzkich, turystyki, jak również pomocy państwom wyspiarskim i państwom-enklawom.

Naczelnym organem jest Konferencja Szefów Państw i Rządów. Pozostałe organy to: Rada Ministrów, Sekretariat Generalny z siedzibą w stolicy Gabonu, Libreville, Komisja Konsultacyjna, Wyspecjalizowane Komitety Techniczne, Trybu­nał Sprawiedliwości oraz Sieć Parlamentarzystów (mało aktyw­na). Od 2004 r. ECCAS jest strefą preferencyjnego handlu. Rok później podpisano układ o swobodnym przepływie osób, który objął 8 krajów (nie przystąpiły do niego Gwinea Równikowa ani Wyspy Świętego Tomasza i Książęca). Plan utworzenia strefy wolnego handlu oficjalnie ogłoszono w Brazzaville, stolicy Republiki Konga, w listopadzie 2007 r.

Źródło: E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2011.