Funkcje ekonomiczne państwa Print
F

Rozróżniamy cztery funkcje ekonomiczne spełniane przez państwo: prawną, alokacyjną, stabilizacyjną i redystrybucyjną. W ramach funkcji prawnej powinien być tworzony system prawny, regulujący zachowanie się mikropodmiotów gospodarczych i instytucji. Powinien on zapewnić ochronę własności, określić przesłanki zakładania, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstw, regulować stosunki między pracodawcami i pracobiorcami, sprzedawcami i nabywcami oraz określać odpowiedzialność za skutki prowadzonej działalności gospodarczej.

Funkcja alokacyjna zobowiązuje państwo do tworzenia warunków sprzyjających najbardziej efektywnemu wykorzystaniu czynników produkcji. Podstawowym mechanizmem alokacji jest mechanizm rynkowy, który powinien być chroniony przez państwo, np. przez podejmowanie działań antymonopolowych. Mechanizm rynkowy obok określonych zalet ma też wady, przejawiające się m. in. przez zewnętrzne skutki działalności przedsiębiorstw w postaci np. zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Państwo powinno w tym wypadku nie tylko tworzyć warunki ograniczające ujemne skutki działalności przedsiębiorstw, ale także tworzyć przesłanki do likwidacji ich przyczyn. Do pozytywnych zewnętrznych efektów działalności przedsiębiorstw zaliczamy kreowanie postępu techniczno-organizacyjnego, który dynamizuje procesy społeczno-gospodarcze. Państwo powinno podejmować działania pobudzające innowacje przez częściowe finansowanie badań naukowych i wdrożeń.

Funkcja stabilizacyjna państwa związana jest z wahaniami koniunkturalnymi, charakterystycznymi dla gospodarki rynkowej. Zadaniem państwa jest dążenie do zmniejszenia amplitudy wahań koniunkturalnych.

Funkcja redystrybucyjna jest związana z korygowaniem przez państwo podziału dochodów. Mechanizm rynkowy nie zapewnia bowiem względnie równej dystrybucji dochodów.