Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Inwestycje bezpośrednie PDF Print Email
I

Pojęcie inwestycje bezpośrednie można zdefiniować jako podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności gospodarczej za granicą lub też przejmowanie kierownictwa nad już istniejącym przedsiębiorstwem.

Kierowanie działalnością gospodarczą za granicą jest cechą odróżniającą inwestycje bezpośrednie od inwestycji portfelowych. W tych drugich podmiot wywożący kapitał co prawda także inwestuje w działalność gospodarczą, ale nie obejmuje pakietu akcji wystarczającego do jej kontrolowania. Natomiast wspólną cechą obu tych form wywozu kapitału jest to, że zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i portfelowe prowadzą do zaangażowania wywiezionych środków w działalności gospodarczej.

Inwestycje bezpośrednie są najczęściej podejmowane, szczególnie w ostatnich latach, jako element strategii przedsiębiorstw upatrujących szans rozwoju w ekspansji na rynek światowy. Począwszy od lat pięćdziesiątych XX stulecia zjawisko to nabrało takiego rozmiaru, że zaczęto mówić o wyodrębnieniu się szczególnej grupy przedsiębiorstw - korporacji transnarodowych. Można je najkrócej określić jako przedsiębiorstwa, które posiadają udziały w firmach zlokalizowanych więcej niż w jednym kraju i kontrolują te udziały.

Zdominowanie inwestycji bezpośrednich przez korporacje transnarodowe sprawia, że ta forma wywozu kapitału nie ogranicza się jedynie do transferu wartości. Prawie w każdym przypadku transfer ten jest uzupełniany transferem technologii i know-how, jak również technik zarządzania. Ponadto eksport kapitału odbywający się za pośrednictwem korporacji transnarodowych ma miejsce w ramach tej samej branży. Nie odbywa się np. z amerykańskiej firmy komputerowej do fabryki koniaku w Azerbejdżanie, ale z amerykańskiego koncernu naftowego do wielonarodowego przedsiębiorstwa wydobywającego ropę naftową z azerskiej strefy Morza Kaspijskiego.

Fakt, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne odbywają się głównie w ramach korporacji transnarodowych, modyfikuje też motywy eksportu kapitału. Podobnie jak w innych formach jego wywozu, motywem, który skłania jego właściciela do eksportu, jest chęć uzyskania zysku. Jednakże w odróżnieniu od tych innych form występowanie nawet istotnej różnicy stopy zysku między rynkiem krajowym a zagranicznym nie jest jedynym, a najczęściej także głównym elementem, który, według opinii eksportera, może decydować o osiąganej przez niego wielkości zysku.

Źródło: A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.