Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

IFOR PDF Print Email
I

IFOR (Implementation Forces) - Wojskowe Siły Implementacyjne przeznaczone do nadzorowania realizacji postanowień porozumienia pokojowego w sprawie Bośni i Hercegowiny (B i H). Założenia tej operacji przyjęła Rada Ambasadorów NATO 12.10.1995. Przewidywały one: zapewnienie również przy użyciu siły przestrzegania warunków porozumienia pokojowego przez wszystkie strony konfliktu w B i H; ewakuację sił pokojowych ONZ oraz wspieranie innych zadań przewidzianych porozumieniem pokojowym; prowadzenie operacji w ramach struktur dowodzenia NATO; prowadzenie działań wojskowych przez NATO przy użyciu sił implementacyjnych IFOR utworzonych z jednostek wojskowych NATO oraz państw nie należących do tej organizacji i innych wybranych jednostek; zakończenie misji w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia IFOR do operacji. W ramach operacji wojskowej NATO w B i H pod kryptonimem Wspólny Wysiłek (Joint Endeavour ) dyslokację sił IFOR rozpoczęto 16.12.1995 i zakończono w lutym 1996. Na terytorium B i H znalazło się 60 tys. żołnierzy z 32 państw. Poza członkami NATO swoje jednostki wojskowe wysłały państwa Europy Środkowo - Wschodniej: Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja oraz wieczyście neutralna Austria i państwa prowadzące politykę neutralności (Szwecja, Finlandia), a także państwa spoza Europy: Egipt i Pakistan. Siły Implementacyjne zajęły się zapewnieniem samoobrony i swobody poruszania się oddziałów w rejonie mandatowym, nadzorowaniem wyznaczania granic i stref rozdzielania stron konfliktu, nadzorowaniem i wymuszaniem na stronach konfliktu wycofywania ich wojsk i ciężkiego uzbrojenia do wyznaczonych stref, utrzymanie kontroli powietrznej nad B i H i przemieszczania się wojsk na głównych szlakach komunikacyjnych i powołaniem Wspólnych Komisji Wojskowych reprezentujących IFOR w kontaktach ze stronami porozumienia pokojowego. Poza zadaniami wojskowymi IFOR powierzono zadanie czuwania nad realizacją poza militarnych postanowień porozumienia pokojowego i zapewnienia bezpieczeństwa organizacjom humanitarnym. Obejmują one pomoc w przeprowadzeniu wolnych i demokratycznych wyborów w B i H, wspieranie i zapewnianie swobody poruszania się Wysokiego Komisarza d/s Uchodźców ONZ i innych instytucji pełniących misje humanitarne, pomoc w nadzorowaniu i egzekwowaniu prawa do swobodnego poruszania się ludności cywilnej, uchodźców i przesiedleńców oraz nadzorowanie rozminowania B i H (mina przeciwpiechotna).

Przewidziano 3 etapy realizacji operacji Wspólny Wysiłek. 1 etap to: rozpoczęcie w terminie 30 dni od podpisania porozumienia pokojowego wycofywania wszystkich obcych wojsk walczących po którejkolwiek stronie konfliktu w B i H, oznaczenie pól minowych, usunięcie systemów (brony powietrznej, rozpoczęcie dialogu stron konfliktu w sprawie budowy środków zaufania i przekazanie listy jeńców wojennych do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 11 etap to: w terminie 30 dni od zawarcia porozumienia pokojowego, ostateczne wycofanie obcych wojsk z B i H, rozpoczęcie rozmów w sprawie limitów sił zbrojnych stron konfliktu w b. Jugosławii i zakończenie wstępnej fazy rozmów w sprawie środków budowy zaufania. III etap to: działania rozpoczęte w 120 dniu od podpisania porozumienia pokojowego, obejmujące wycofanie ciężkiego uzbrojenia i sił zbrojnych stron konfliktu do wyznaczonych obszarów podziału B i H i demobilizacja sił zbrojnych stron konfliktu pozostających poza obszarami jurysdykcji swoich rządów. Wraz z realizacją w/w zadań przewidziano prowadzenie akcji na rzecz przywrócenia administracji cywilnej i normalizacji stosunków między mieszkańcami B i H. Operacja Sił Implementacyjnych jest pierwszym przypadkiem użycia wojsk NATO poza obszarem działania tej Organizacji, z jednoczesnym udziałem wojsk z państw byłej Organizacji Układu Warszawskiego. Na początku lutego 1996 zakończono w B i H dyslokacje Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Implementacyjnych IFOR. Weszły one w skład wielonarodowej Brygady Nordycko - Polskiej (NORD-POLBRIG) z przeznaczeniem do realizacji zadań rozjemczo-obserwacyjnych.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.