Korpus dyplomatyczny

Przez pojęcie "korpus dyplomatyczny" (corps diplomatique, skrót: CD) rozumie się wszystkich szefów misji akredytowanych w państwie przyjmującym i ich małżonki oraz w szerszym znaczeniu także wszystkich członków personelu dyplomatycznego misji i ich małżonki. Konwencja Wiedeńska z 1961 r. nie uregulowała kwestii korpusu dyplomatycznego, pozostawiając to zwyczajowi.

Korpus dyplomatyczny jest ciałem zbiorowym, pozbawionym ściślejszych form organizacyjnych, nawet w sensie klubu towarzyskiego. Nie ma on osobowości prawnej. Istnieje de facto na mocy powszechnie stosowanego zwyczaju międzynarodowego. Nie ma on również charakteru politycznego i nie powinien dokonywać kolektywnych demarches o charakterze politycznym wobec władz państwa przyjmującego.

Korpus dyplomatyczny występuje jako całość głównie przy okazji różnych uroczystości państwowych, jak inauguracja urzędowania szefa państwa, obchody święta narodowego, składanie kondolencji itp. Bardzo rzadko CD występuje jako całość z powodu naruszenia jego statusu międzynarodowego (przywilejów i immunitetów), np. z tzw. zbiorowym protestem z powyższego powodu. Nie jest przyjęte zbiorowe występowanie CD w sprawach politycznych i prawnych, które mogłyby być poczytane przez władze państwa przyjmującego za wtrącanie się do jego spraw wewnętrznych.

Na czele korpusu dyplomatycznego stoi dziekan (doyen, decanus, dean), którego funkcja nie wynika jednak ani z wyboru, ani z nominacji, lecz zwyczajowo wyłania się on automatycznie spośród szefów misji najwyższej klasy (ambasador, nuncjusz) zajmujących pod względem pierwszeństwa w tej klasie pierwsze miejsce, tzn. zostaje nim szef misji, który najwcześniej spośród wszystkich ambasadorów złożył listy uwierzytelniające, a po jego wyjeździe znajdujący się na drugim miejscu pod względem precedencji, który nieoficjalnie nazywany jest wicedziekanem. Dziekanem może zostać szef misji stale przebywający w państwie przyjmującym. Jak już wspomniano, wyjątkowo w krajach katolickich dziekanem korpusu dyplomatycznego jest nuncjusz apostolski, który niezależnie od daty rozpoczęcia swej misji zajmuje zawsze pierwsze miejsce pod względem precedencji. Jeśli chodzi o funkcje dziekana korpusu dyplomatycznego, to są one niewielkie, aczkolwiek nie są pozbawione praktycznego znaczenia. Znaczna część tych funkcji dotyczy spraw protokolarnych i kurtuazyjnych. Reprezentuje on bowiem korpus dyplomatyczny jako całość wobec władz państwa przyjmującego, jednakże jako primus inter pares, a nie jako szef jakiejś samodzielnej organizacji. W imieniu korpusu dyplomatycznego może przemawiać na uroczystościach państwowych, składać życzenia głowie państwa, podziękowania itp. W sprawach mogących mieć choćby najmniejsze implikacje polityczne dziekan korpusu dyplomatycznego zobowiązany jest uprzednio uzgodnić przedmiot interwencji wobec władz miejscowych z pozostałymi szefami misji dyplomatycznych. Również interwencje w sprawach dotyczących poszczególnych członków korpusu dyplomatycznego powinny być uprzednio uzgodnione z nimi. Dziekan korpusu nie może także organizować spotkań i dyskusji o charakterze politycznym bez uprzedniej zgody członków korpusu dyplomatycznego.

Stan stosunków między państwem reprezentowanym przez dziekana korpusu dyplomatycznego a poszczególnymi innymi państwami, np. w przypadku braku lub zerwania z nimi stosunków dyplomatycznych, konfliktu zbrojnego, nie może wpływać ograniczająco na wykonywanie funkcji wobec przedstawicieli dyplomatycznych takich państw. Dziekan korpusu dyplomatycznego powinien bezstronnie i bez jakiejkolwiek dyskryminacji traktować wszystkich członków korpusu dyplomatycznego.

Jedną z ważnych funkcji dziekana jest troska o to, by członkowie korpusu dyplomatycznego mogli w należyty sposób korzystać z przysługujących im przywilejów i immunitetów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy państwo przyjmujące przechodzi przez okres wewnętrznych trudności, stanu wojny itp. Wówczas dziekan powinien m.in. dbać o zapewnienie przez władze miejscowe przydziałów żywności, benzyny, odpowiednich warunków przewozu i ochrony poczty dyplomatycznej, warunków mieszkaniowych itp. Nie zajmuje się jednak z reguły pojedynczymi przypadkami naruszeń statusu dyplomatycznego poszczególnych członków CD.

Dziekan korpusu dyplomatycznego, jak również jego małżonka (doyenne) zwyczajowo służą radą nowo przybyłym szefom misji dyplomatycznych i ich małżonkom w sprawach związanych z miejscowymi zwyczajami i protokołem. Oznaką zewnętrzną przynależności do korpusu dyplomatycznego w danym państwie przyjmującym jest zwyczajowe prawo umieszczania na pojazdach należących do członków korpusu dyplomatycznego tabliczki z literami "CD". Należy zaznaczyć, że w łonie samego korpusu dyplomatycznego istnieją pojedyncze mniejsze "korpusy" mające charakter raczej prywatnych klubów towarzyskich, np. attaches wojskowych i attaches prasowych.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79