Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kantonizacja PDF Print Email
K

Kantonizacja - termin ten pochodzi od francuskiego słowa canton, oznaczającego wyznaczony dla jakiś celów (np. sądowych, wyborczych, wojskowych) obszar, nie pokrywający się z podziałem administracyjnym. W nomenklaturze wojskowej niektórych krajów kantonami nazywano okręgi uzupełnień, dostarczające określonej liczby rekrutów.

Pojęcie "kantonizacja" implikuje podział, zamknięcie (w sensie fizycznym lub w przenośni), a więc zebranie czegoś w jednym miejscu przez wydzielenie określonej przestrzeni. Gdy takie połączenie przez zebranie w całość dotyczy działek rolniczych, używany jest termin komasacja.

Kantonizacja może być rozumiana także jako koncentracja czegoś na określonej części przestrzeni - np. zajęcie danego terenu przez grupę ludzi, która w ten sposób zostaje bezpośrednio ze sobą związana zamieszkiwaniem na wspólnym terytorium.

W aspekcie politycznym kantonizacja oznacza podział administracyjny danego obszaru na pewną liczbę mniejszych, autonomicznych jednostek (np. kantony w Szwajcarii). Kantonizacja często oceniana jest jako dążenie do zróżnicowania (dyferencjacji), rozdrobnienia i osłabienia władzy centralnej w państwie narodowym, a nawet jako działalność separatystyczna - w celu oddzielenia się od państwa.