Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Kanał Kiloński PDF Print Email
K

Kanał Kiloński został wybudowany przez Niemcy, głównie w celach strategicznych - umożliwiał bowiem szybkie i niezauważalne przerzucenie floty wojennej z Morza Bałtyckiego na Północne i odwrotnie. Kanał Kiloński został oddany do użytku w roku 1913. Początkowo miał charakter kanału wewnętrznego, jego status określało bowiem wyłączne prawo wewnętrzne. Wprawdzie inne państwa mogły zeń korzystać, jednak pozwolenie to mogło być w każdej chwili cofnięte.

Traktat wersalski z roku 1919 przekształcił Kanał Kiloński w kanał międzynarodowy, regulując jego położenie w art. 380-386, które m.in. stanowią: "Kanał Kiloński i dostępy do niego będą zawsze wolne i otwarte na stopie zupełnej równości dla okrętów wojennych i statków handlowych wszystkich państw będących w pokoju z Niemcami". Międzynarodowy charakter kanału został potwierdzony wyrokiem Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z roku 1923 w sprawie statku "Wimbledon".

Po dojściu Hitlera do władzy Rzesza Niemiecka notą z roku 1936 wypowiedziała postanowienia traktatu wersalskiego odnoszące się do Kanału Kilońskiego.

Nota niemiecka z roku 1936, jako sprzeczna z prawem międzynarodowym, nie przekreśliła swobody żeglugi na kanale. Wielka Brytania, w której strefie okupacyjnej znalazł się kanał po drugiej wojnie światowej, przywróciła stan przewidziany przez traktat wersalski. Prawnomiędzynarodowy status kanału wynika obecnie także z długotrwałej praktyki uznawanej za prawo, czyli normy zwyczajowej.

Źródło: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.