Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

MERCOSUR PDF Print Email
M

MERCOSUR (Wspólny Rynek Południa - Mercado Comun dcl Cono Sur). Postanowienie o utworzeniu MERCOSUR jest efektem umowy pierwotnie zawartej 29 lipca 1986 między Argentyną i Brazylią, do której następnie dołączyły Paragwaj i Urugwaj. Traktat o powołaniu MERCOSUR zawarty został w Asuncion (Paragwaj) 26 marca 1991 przez 4 państwa: Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Organem ustawodawczym MERCOSUR jest Rada Wspólnego Rynku (Consejo del Mercado Comun) skupiająca ministrów gospodarki i spraw zagranicznych państw członkowskich. Organ wykonawczy to Grupa Wspólnego Rynku (Grupo Mercado Comun). Pozostałe organy to: Sekretariat Administracyjny i Wspólna Komisja Parlamentarna. 1 stycznia 1995 weszła wżycie unia celna w ramach MERCOSUR. Wspólny Rynek jest jedną z najambitniejszych prób integracji krajów Ameryki Południowej. Celem jest dążenie do swobodnego przepływu towarów, dóbr, usług i podmiotów gospodarczych między krajami członkowskimi, wspólna polityka handlowa i prawo celne, uzgadnianie stanowisk względem państw trzecich, koordynacja polityki makroekonomicznej i sektorowej, polityki wobec różnych działów gospodarki: handlu zagranicznego, rolnictwa, przemysłu, komunikacji, polityki monetarnej. MERCOSUR stawia sobie cele polityczne, ekonomiczne i globalne. Restrukturyzacja gospodarek ma pozwolić krajom członkowskim na osiągnięcie większej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Problemem w funkcjonowaniu MERCOSUR są różnice ekonomiczne między państwami członkowskimi, niewielka regionalna wymiana handlowa. Wspólny Rynek jest przedsięwzięciem otwartym. Ma osobowość prawną. O przyjęcie zabiega Boliwia (chce odgrywać rolę pomostu między MERCOSUR a Grupą Andyjską, której jest członkiem) oraz Chile (nie na pełnych prawach członkowskich), które równocześnie stara się o wstąpienie do NAFTA. W czerwcu 1991 podpisane zostało Porozumienie o Handlu i Inwestycjach, tzw. "4 plus 1" między czterema członkami MERCOSUR a USA, precyzujące zasady współpracy międzyregionalnej. W 1992 MERCOSUR zawarł z EWG Porozumienie o Współpracy Interinstytucjonalnej i Wspólnych Konsultacjach.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.