Memorandum Print
M

Memorandum określane jest również jako memoire, memoriał, expose de motifs oraz deductions. Memorandum jest pismem dyplomatycznym służącym do przedstawiania stanowiska państwa zwykle w sprawach o dużej wadze politycznej. W memorandum podaje się przeważnie stan faktyczny omawianego zagadnienia oraz uzasadnienie prawne i polityczne, np. w tak doniosłych problemach, jak rozbrojenie. Przesyłane jest ono od urzędu do urzędu. Memorandum nie podpisuje się ani nie umieszcza się na nim adresu i nazwiska adresata. Redagowane jest w trzeciej osobie na blankiecie urzędowym. Pomija się formuły grzecznościowe i przystępuje bezpośrednio do przedstawienia sprawy. Data przeważnie umieszczana jest na końcu pisma. Memorandum może być pismem samodzielnym lub stanowić załącznik do noty jako pisma przesyłkowego (lettre d'envoi, covering note). W wyniku wymiany memorandum może nastąpić zawarcie umowy. Umowa tak zawarta nazywana jest w języku francuskim memorandum d'accord, a w języku angielskim Memorandum of Understanding.