Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Normy polityczne w SM PDF Print Email
N

Normy polityczne w stosunkach międzynarodowych są realniejsze, konkretniejsze i bardziej wymierne niż normy moralne. Charakteryzuje je ogólna tendencja do maksymalizacji wymogów. Jednocześnie widoczne są ograniczenia tej tendencji. Przejawiają się one na pograniczu polityki zagranicznej państw i międzynarodowych stosunków politycznych, zakreślających główny obszar powstawania, rozwoju i funkcjonowania norm politycznych.

Geneza norm politycznych jest ściśle związana ze środkami działań i oddziaływań politycznych poszczególnych podmiotów na rzecz realizacji ich systemów wartości i interesów. Normy takie zaczęły powstawać na tym etapie rozwoju procesów internacjonalizacji życia społeczeństw, na którym w obrębie międzynarodowych stosunków politycznych zaznaczyła się powtarzalność pewnych sposobów postępowania, poddawanych wartościowaniu i preferowaniu przez określone zbiorowości podmiotów tych stosunków. Rozwój owego procesu rozpoczął się wyraźnie w XIX wieku i rozwinął się w wieku XX. Był więc równoległy do procesu formułowania zasad stosunków międzynarodowych. Znalazł on szczególny wyraz w kodyfikowaniu zbiorowych deklaracji, kart, paktów i tym podobnych dokumentów, które ustalały lub postulowały określone reguły postępowania podmiotów tych stosunków.

Normy polityczne są genetycznie późniejsze niż normy moralne, ale historycznie i logicznie mają charakter pierwotny w porównaniu z normami prawnomiędzynarodowymi. Dają one wyraz woli politycznej pewnej zbiorowości podmiotów stosunków międzynarodowych oraz dowodzą zaistnienia kompromisu między systemami ich wartości i interesów. W rezultacie tego kompromisu powstał wspólny system wartości i interesów politycznych oraz wspólny system norm postępowania zapewniającego osiąganie tych wartości i interesów. Są to normy przedmiotowe i czynnościowe. Pozwalają one regulować i oceniać działalność stosunków międzynarodowych. Umożliwiają też ocenianie zakresów i sposobów osiągania przez nich wspólnych systemów wartości i interesów w środowisku międzynarodowym.

Większa konkretność i siła norm politycznych w porównaniu z normami moralnymi wyraża się w tym, że mają one charakter obligatoryjny w obrębie danego status quo politycznego oraz wspólnego systemu wartości i interesów politycznych. Zmiana orientacji politycznej części danej zbiorowości państw lub zawężenie wspólnego systemu wartości i interesów osłabia siłę norm politycznych (jak to było np. po Jesieni Ludów w bloku wschodnim).

Siła norm politycznych opiera się także na sankcjach politycznych, które może pociągać nieprzestrzeganie tych norm. Sankcje rzutują na praktyczne stosunki między państwami, na ich klimat, zakres i intensywność. Mogą oznaczać brak zbiorowego poparcia w ramach dyplomacji konferencyjnej, uchwalenie nieprzychylnej rezolucji, zredukowanie kontaktów, zorganizowanie nieprzychylnej kampanii czy nawet zerwanie stosunków dyplomatycznych. Mogą one także być wzmocnione przez sankcje ekonomiczne, kulturalne czy wojskowe. Naruszanie norm politycznych jest najbardziej odczuwane przez środowisko międzynarodowe. Wywołuje również sankcje, które pociągają większe ryzyko strat i niepewności ze strony wszystkich naruszających te normy.

Ilość systemów norm politycznych w stosunkach międzynarodowych jest dość duża, podobnie zresztą jak ilość systemów wartości politycznych i interesów. Z tych względów różnorodne są dążenia do tworzenia kodeksów norm politycznych, które starają się uzgodnić różne ugrupowania państw, organizacje międzynarodowe, kontynenty czy ruchy społeczno-polityczne. Za charakterystyczne przykłady takich dążeń można uznać próby ustalenia kodeksu postępowania korporacji międzynarodowych czy wprowadzenia zasad międzynarodowego ładu informacyjno-medialnego.

Zmienność systemów norm politycznych wynika nie tylko ze zmienności stopnia zgodności wielu podmiotów stosunków międzynarodowych co do wspólnych systemów wartości i interesów, lecz także z przeciwdziałań przeciwników tych systemów. Dynamika tej zmienności zależy od trwałości i stabilności akceptacji zbiorowej wspólnych systemów wartości i interesów, jak również od tempa przekształcania się systemów norm politycznych w systemy norm prawnomiędzynarodowych. W procesach uzgadniania, zabezpieczania i osiągania wspólnych systemów wartości i interesów normy polityczne stanowią ogniwo pośrednie między normami moralnymi a normami prawnomiędzynarodowymi.

Normy polityczne narażone są szczególnie na sprzeczności i napięcia w stosunkach międzynarodowych. Każda zmiana orientacji, strategii i taktyki politycznej państw rzutuje bowiem na stopień zgodności lub niezgodności w sprawach wspólnego systemu wartości i interesów. Im wyższy jest stopień niezgodności, tym bardziej odmienne czy wręcz przeciwstawne są interpretacje poszczególnych norm politycznych i ich systemów. Odmienność interpretacji pewnych zbiorów zasad postępowania prowadzi z kolei do wzrostu wzajemnej nieufności oraz zaostrzenia sprzeczności między celami działań i interakcji międzynarodowych. W rezultacie może wzrastać napięcie między narodami, państwami i rządami. Dlatego dążenie do stabilności norm politycznych oraz ich przekształcania w normy prawnomiędzynarodowe oznacza zarazem wspieranie zabiegów o stabilizację stosunków międzynarodowych oraz redukowanie napięć międzynarodowych.

Źródło: J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.