Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Nota zbiorowa PDF Print Email
N

Nota zbiorowa (note collective) - wysyłana jest w wyjątkowych przypadkach i zazwyczaj w bardzo ważnych kwestiach o znaczeniu politycznym przez kilka zainteresowanych państw do jednego państwa i przedstawia ich wspólne stanowisko w danej sprawie. Sporządzana jest w jednym egzemplarzu i zaopatrzona w podpisy wszystkich współautorów. Może zaczynać się odezwą na wzór noty osobistej i zawierać wstępną formułę grzecznościową. Data umieszczana jest bądź w prawym górnym rogu, bądź z lewej strony pod tekstem. Podpisy składane są zazwyczaj w porządku alfabetycznym nazw państw wysyłających, w języku, w którym sporządzona jest sama nota. Notę zbiorową pisze się na białym arkuszu, a nie na blankiecie urzędowym, ze względu na to, że notę wysyła i podpisuje więcej niż jedno państwo wysyłające.

Nota zbiorowa może być wysłana również w formie memorandum lub aide-memoire. Może ona być wręczona ministrowi spraw zagranicznych lub innemu funkcjonariuszowi ministerstwa spraw zagranicznych przez wszystkich sygnatariuszy lub w ich imieniu przez jednego lub dwóch.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.