Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Nota werbalna PDF Print Email
N

Jest ona najczęściej stosowana w korespondencji dyplomatycznej. Za jej pomocą załatwiane są praktycznie wszystkie bieżące sprawy misji dyplomatycznej lub ministerstwa spraw zagranicznych państwa przyjmującego w stosunku do misji dyplomatycznej. W formie noty werbalnej przesyłane są m.in. wszelkie powiadomienia o sprawach związanych z funkcjonowaniem misji, jak sprawy wizowe, rejestracyjne, prośby o przelot samolotów, powiadomienia o zmianach w składzie osobowym misji. Wymiana not werbalnych może służyć także do zawierania porozumień międzynarodowych. Nota taka nie powinna być w zasadzie wysyłana w sprawach dotyczących osobiście adresata lub w sprawach o charakterze poufnym.

Nota werbalna redagowana jest w osobie trzeciej i adresowana od urzędu do urzędu. Nie zawiera odezwy. Nota taka nie jest podpisana, lecz jedynie parafowana, zazwyczaj na kopii, chociaż niekiedy parafa umieszczona jest również na oryginale po ostatnim słowie końcowej formuły grzecznościowej (praktyka polska) lub obok pieczęci, a niekiedy na pieczęci. W miejsce podpisu wyciskana jest pieczęć urzędu. Nota taka pisana jest na blankiecie urzędu wysyłającego. Nosi przeważnie tytuł: "Nota werbalna". Rozpoczyna się formułą grzecznościową. Formuła taka zamieszczana jest zazwyczaj także na zakończenie tekstu. Formuły takiej nie zamieszcza się np. w przypadku protestu. Miejscowość i data umieszczana jest przeważnie pod tekstem, z lewej strony. Adres, podobnie jak w przypadku innych pism dyplomatycznych, umieszcza się w lewym dolnym rogu, zawsze na pierwszej stronie, niezależnie od długości tekstu.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.