Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Nota osobista PDF Print Email
N

Nota osobista stosowana jest przeważnie w sprawach najważniejszych lub okolicznościach uroczystych, wymagających osobistego zaangażowania się ministra spraw zagranicznych, jego zastępcy lub szefa misji dyplomatycznej. Dotyczy czasami spraw natury osobistej piszącego, nierzadko delikatnych. Może służyć m.in. sprawie poinformowania o zmianach ustrojowych i innych, jakie miały miejsce w danym państwie. Szef misji dyplomatycznej notą podpisaną powiadamia np. ministerstwo spraw zagranicznych państwa przyjmującego o swym wyjeździe i nazwisku charge d'affaires ad interim.

Nota osobista redagowana jest w pierwszej osobie w imieniu osoby, która ją podpisuje. Wysyłana jest od osoby do osoby. Nosi ona zawsze podpis nadawcy. Pisana jest na blankietach osobistych, czyli noszących wydrukowany w lewym górnym rogu pierwszej strony oficjalny tytuł piszącego notę, np. Minister Spraw Zagranicznych itd. Nazwę miejscowości i datę umieszcza się przeważnie w górnym prawym rogu blankietu. Podpis składa się z prawej strony, po formule grzecznościowej. Na nocie podpisanej nie wyciska się pieczęci ani zazwyczaj nie umieszcza numeru kancelaryjnego. Nota podpisana może przybrać czasami formę półoficjalnego listu osobistego.

Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007.