Reintegracja Print
R

Reintegracja jest to odzyskanie poprzedniego obywatelstwa. Zwykle przy reintegracji stosuje się uproszczony tryb naturalizacji, rezygnując np. z wymogu zamieszkiwania przez określony czas na terytorium danego państwa. Ustawa z roku 1962 mówi, że przez reintegrację mogą odzyskać obywatelstwo kobiety, które utraciły obywatelstwo polskie wskutek nabycia obcego w wyniku zamążpójścia i obecnie, po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa, powracają do obywatelstwa polskiego przez złożenie oświadczenia przed właściwym organem polskim, który wydaje akt o przyjęciu oświadczenia.