Rynek walutowy Print
R

Uwarunkowania międzynarodowe wewnętrznej sytuacji ekonomicznej są w dużej mierze uzależnione od udziału eksportu i importu w tworzeniu produktu narodowego brutto. Im udział ten jest większy, tym bardziej gospodarka krajowa jest wrażliwa na działanie impulsów przenoszonych przez mechanizm wymiany międzynarodowej.

W poszczególnych krajach obowiązują różne rodzaje pieniądza krajowego, czyli różne waluty. Miejsce, w którym dana waluta krajowa jest wymieniana na inną, nosi nazwę rynku walutowego. Cena, po której jedna waluta wymieniana jest na drugą, nosi nazwę kursu walutowego. Cena równowagi na rynku walutowym, podobnie jak na innych rynkach, zależy od kształtowania się popytu i podaży. Gdy kurs np. dolara, wyrażony w złotówkach, wzrasta, mówimy wtedy o aprecjacji dolara, ponieważ wzrosła jego wartość międzynarodowa. Gdy jest sytuacja odwrotna i kurs dolara wyrażony w złotówkach spada, mówimy o deprecjacji dolara, ponieważ jego wartość międzynarodowa obniżyła się.

Na kurs walutowy wpływa wiele czynników. Te, które mają wpływ zasadniczy, są zaliczane do systemu kursu walutowego. Rząd może prowadzić politykę stałego lub płynnego kursu walutowego. Przy kursie stałym rząd zobowiązuje się za pośrednictwem banku centralnego do skupu lub sprzedaży takiej liczby waluty, jaka zostanie zgłoszona do sprzedaży (zakupu) na rynku. Jeśli dany kraj zgromadzi określone zasoby walut obcych, to są one przechowywane przez bank centralny i noszą nazwę rezerw dewizowych.

Bank centralny może interweniować na rynku walutowym, uruchamiając rezerwy walut w celu obrony stałego kursu walutowego. Gdyby rezerwy groziły wyczerpaniem, rząd może ubiegać się o pożyczkę na zasilenie rezerw z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Jeśli popyt na walutę krajową ma tendencję spadkową, rząd może obniżyć kurs swojej waluty w stosunku do innych walut; operację tę nazywamy dewaluacją. Przeprowadzenie procesu odwrotnego nosi nazwę rewaluacji. W systemie płynnego kursu walutowego kurs osiąga poziom równowagi wolnorynkowej bez jakiejkolwiek interwencji państwa. W praktyce gospodarczej nie wprowadza się skrajnych rozwiązań w postaci kursu w pełni płynnego czy stałego (sztywnego). Spotykamy się często z kursem o ograniczonej płynności, który oznacza system, w którym do interwencji państwa dochodzi wówczas, gdy następuje zbyt gwałtowna zmiana w podaży lub popycie na daną walutę.

Źródło: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2000.