Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Naturalizacja PDF Print Email
N

Nabycie obywatelstwa przez naturalizację, czyli nadanie, następuje wówczas, gdy obywatelstwo uzyskuje osoba niemająca żadnego lub mająca obywatelstwo innego kraju. W drodze naturalizacji obywatelstwo można uzyskać na prośbę zainteresowanego skierowaną do odpowiedniego organu państwa, przez zamążpójście lub adopcję. Tryb uzyskania obywatelstwa w drodze naturalizacji określany jest przez ustawy poszczególnych państw, które wymagają z reguły spełnienia pewnych warunków. Najczęstszym z nich jest wymóg zamieszkiwania na terytorium danego państwa przez określony czas: 5, 7 lub 10 lat. Niekiedy formułuje się takie warunki, jak znajomość języka, dobre obyczaje, dobra reputacja, posiadanie środków utrzymania itp. Projekt ustawy z 2000 r. mówił, że cudzoziemiec może nabyć obywatelstwo przez uznanie za obywatela polskiego na własną prośbę, jeśli zamieszkiwał przez okres 5 lat w Polsce, posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego, ma zapewnione w Rzeczypospolitej Polskiej mieszkanie i utrzymanie w ten sposób, że posiada dochody lub mienie wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania jego samego i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.

Do niedawna powszechną zasadą w zakresie obywatelstwa było automatyczne nabywanie obywatelstwa męża przez kobietę w wyniku zamążpójścia. Zasada "obywatelstwo żony określane jest przez obywatelstwo męża" została odrzucona w ustawodawstwie wielu państw, które wychodzą z założenia, że zawarcie małżeństwa nie określa ipso facto obywatelstwa kobiet. Przewidują one natomiast uproszczony tryb naturalizacji cudzoziemek. Zasada równouprawnienia kobiet znalazła swe potwierdzenie także w konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych z 20 lutego 1957 r., ratyfikowanej przez Polskę w 1959 r., zgodnie z którą małżeństwo samo przez się nie ma wpływu na obywatelstwo małżonka. Poszczególne ustawodawstwa określają też warunki uzyskiwania obywatelstwa przez adopcję (przysposobienie). Z reguły adoptowany uzyskuje obywatelstwo adoptującego.