Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test 2 PDF Print Email
Testy

1. Nadwyżka konsumentów w kraju wprowadzającym cło importowe:

a. zwiększy się
b. zmniejszy się
c. zwiększy się lub zmniejszy w zależności od elastyczności cenowej popytu na dobro podlegające opłacie celnej
d. pozostanie bez zmiany

2. Wzrost opłat celnych zawsze spowoduje zwiększenie wpływów budżetowych:

Prawda
Fałsz

3. Dumping:

a. zakłóca lokalizację produkcji zgodnie z teorią kosztów komparatywnych
b. oznacza sprzedaż towaru za granicą po tej samej cenie co w kraju
c. oznacza sprzedaż towaru za granicą po cenie wyższej niż w kraju
d. odnosi się tylko do produkcji artykułów kapitałochłonnych

4. Wymóg składnika krajowego jest pozataryfowym ograniczeniem handlowym:

Prawda
Fałsz

5. Umowa międzynarodowa zawarta w 1989 roku, która nakłada na strony obowiązek poddania ścisłej kontroli obrotów niebezpiecznymi odpadami nazywana jest:

a. Protokołem z Kioto
b. Protokołem montrealskim
c. Konwencją monachijską
d. Konwencją bazylejską

6. Protekcjonistyczne działania rządów uzasadnia się między innymi koniecznością ochrony przemysłów raczkujących (infant industries):

Prawda
Fałsz

7. Likwidacja ceł i ograniczeń pozataryfowych we wzajemnych stosunkach handlowych z jednoczesnym zachowaniem swobody stosowania narzędzi polityki handlowej wobec państw nie biorących udziału w porozumieniu handlowym następuje w wyniku powstania:

a. unii celnej
b. unii walutowej
c. strefy wolnego handlu
d. wolnej strefy ekonomicznej

8. Klauzula narodowa mówi, że towary pochodzące z zagranicy nie mogą być na danym rynku traktowane lepiej niż produkty krajowe:

Prawda
Fałsz

9. Zakup amerykańskich obligacji skarbowych przez polskiego obywatela i następnie trzymanie ich w portfelu inwestycyjnym, aż do terminu wykupu, wpływa na następujące pozycje polskiego bilansu płatniczego:

a. rachunek obrotów bieżących i rachunek obrotów kapitałowych
b. rachunek obrotów bieżących i rachunek obrotów finansowych
c. rachunek obrotów kapitałowych i rachunek obrotów finansowych
d. rachunek obrotów bieżących, kapitałowych i finansowych

10. Bilans handlowy jest częścią bilansu obrotów bieżących:

Prawda
Fałsz

11. Operacja walutowa mająca na celu wyeliminowanie ryzyka kursowego to inaczej:

a. spekulacja stabilizująca
b. hedging
c. arbitraż procentowy
d. aprecjacja

12. O sile danej waluty świadczy trwałość jej kursu:

Tak
Nie

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.


Test został przygotowany na podstawie:

1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.