Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Źródła prawa międzynarodowego - test PDF Print Email
Testy

1. Pod dwustronną umową międzynarodową podpisy składane są:

a. w kolejności alfabetycznej
b. zgodnie z zasadą alternatu
c. zgodnie z zasadą alternatu, ale pierwszeństwo przysługuje państwu będącemu stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

2. Karta Narodów Zjednoczonych jest umową otwartą warunkowo:

Prawda
Fałsz

3. Zgodnie z praktyką, ratyfikacji podlegają:

a. umowy zawierane podczas wojny przez dowódców wojskowych, dotyczące zawieszenia broni dla ewakuacji rannych i zabitych, kapitulacji bronionego miasta
b. umowy resortowe lub administracyjne zawierane przez ministerstwa i inne urzędy w zakresie ich działalności
c. traktaty pokojowe

4. Orzekanie przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedilwości Ex aequo et bono to fakultatywne źródło wyrokowania MTS:

Prawda
Fałsz

5. W przypadku złożenia sprzeciwu zwykłego do zastrzeżenia:

a. postanowienia, do których zgłoszono zastrzeżenie, a następnie sprzeciw, nie mają zastosowania między tymi dwoma państwami
b. umowa nie wchodzi w ogóle w życie pomiędzy państwem, które zgłosiło zastrzeżenie a państwem zgłaszającym taki sprzeciw
c. sprzeciw ma wymiar polityczno-moralny, nie wywołując skutków prawnych

6. Kurtuazja międzynarodowa to reguły, wbrew którym postępowanie nie stanowi naruszenia prawa międzynarodowego:

Prawda
Fałsz

7. Umowa wielostronna na skutek wypowiedzenia:

a. przestaje jedynie wiązać to państwo, które dokonało wypowiedzenia
b. zawsze wygasa
c. zawsze wygasa w sytuacji, gdy liczba stron spadnie poniżej liczby państw niezbędnej dla wejścia tej umowy w życie

8. Przyczyną wygaśnięcia umowy międzynarodowej nieprzewidzianą w umowie jest spełnienie się warunku rozwiązującego:

Prawda
Fałsz

9. Zgodnie z Konstytucją RP z 1997 r. tzw. dużej ratyfikacji dokonuje:

a. prezydent samodzielnie
b. prezydent po uprzednim uzyskaniu zgody na ratyfikację wyrażonej w formie ustawy
c. prezydent po uzyskaniu zgody premiera

10. Zgodnie z art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości źródłami wyrokowania Trybunału są ogólne zasady prawa międzynarodowego:

Prawda
Fałsz

11. W Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 1969 roku termin "strona" określa:

a. podmiot prawa międzynarodowego, który wyraził zgodę na związanie się traktatem
b. podmiot prawa międzynarodowego, który wyraził zgodę na związanie się traktatem i w stosunku do którego traktat wszedł w życie
c. państwo, które wyraziło zgodę na związanie się traktatem i w stosunku do którego traktat wszedł w życie

12. W przypadku pactum in detrimentum tertii zdjęcie obowiązków z państwa trzeciego wymaga jego zgody:

Prawda
Fałsz

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.