Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Ludność w prawie międzynarodowym - test PDF Print Email
Testy

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

a. nie zawiera regulacji dotyczących wydania innemu państwu własnych obywateli
b. zezwala na wydanie obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
c. zezwala na ekstradycję polskich obywateli
d. w żadnej sytuacji nie zezwala na ekstradycję polskich obywateli

2. Umowy Bancrofta dotyczyły zapobiegania podwójnemu obywatelstwu:

Prawda
Fałsz

3. Obywatelstwo Unii Europejskiej zostało ustanowione przez:

a. Traktat o Unii Europejskiej
b. Traktat amsterdamski
c. Traktat z Nicei
d. Jednolity Akt Europejski

4. Azyl dyplomatyczny może być udzielany na pokładzie okrętu wojennego i wojskowego statku powietrznego:

Prawda
Fałsz

5. Przyznanie cudzoziemcom praw cywilnych o takim samym zakresie, jak prawa obywateli danego państwa, oznacza następujący system traktowania cudzoziemców:

a. system traktowania w sposób najbardziej uprzywilejowany
b. system traktowania specjalnego
c. system traktowania narodowego
d. żaden z powyższych systemów

6. Definicja pojęcia uchodźcy znajduje się w Karcie Narodów Zjednoczonych:

Prawda
Fałsz

7. Europejska Konwencja Praw Człowieka reguluje stosunki:

a. wyłącznie między jednostkami
b. wyłącznie między państwami
c. między państwami, a także między państwami a ich obywatelami oraz osobami znajdującymi się w ich jurysdykcji
d. wyłącznie między państwami i ich obywatelami

8. Najskuteczniejszy system ochrony praw człowieka zawiera Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych:

Prawda
Fałsz

9. Jednostki mogą składać skargi indywidualne do:

a. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
b. Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej
c. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
d. Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

10. Europejską Konwencję Praw Człowieka zawarto w 1945 roku:

Prawda
Fałsz

11. Wydanie władzom obcego państwa osoby ściganej przez te władze za popełnione przestępstwa polityczne to:

a. azyl
b. repatriacja
c. naturalizacja
d. ekstradycja

12. Obywatelstwo jest instytucją prawa wewnętrznego, ale niektóre jego aspekty reguluje również prawo międzynarodowe:

Prawda
Fałsz

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.