Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne - test

1. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przewozie lotniczym wyrządzone pasażerom, bagażom lub towarom opartą na domniemaniu jego winy wprowadzona została przez:

a. Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 1929 r.
b. Konwencję tokijską o przestępstwach i niektórych innych czynach dokonanych na pokładzie statków powietrznych z 1963 r.
c. Układ o międzynarodowym transporcie lotniczym z 1944 r.
d. żadne z powyższych

2. Proces liberalizacji transportu lotniczego w Unii Europejskiej objął zagadnienia dotyczące dostępu przewoźników do tras wewnątrz Unii Europejskiej:

Prawda
Fałsz

3. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego powstała na podstawie:

a. Konwencji warszawskiej o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 1929 r.
b. Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych z 1944 r.
c. Układu o międzynarodowym transporcie lotniczym z 1944 r.
d. Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r.

4. Zgodnie z Porozumieniem regulującym działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich państwa nie mogą na Księżycu umieszczać personelu, pojazdów kosmicznych, sprzętu i instalacji na lub pod powierzchnią Księżyca:

Prawda
Fałsz

5. Czy istnieje prawne rozgraniczenie między przestrzenią kosmiczną i powietrzną?

a. Tak, zagadnienie to reguluje Układ o zasadach działalności państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 1967 r.
b. Tak, zagadnienie to reguluje Konwencja chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r.
c.  Nie, zagadnienia tego nie reguluje żadna z umów międzynarodowych z zakresu międzynarodowego prawa lotniczego lub kosmicznego
d. Tak, zagadnienie to reguluje Karta Narodów Zjednoczonych

6. Konsekwencją zasady suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej jest wymóg uzyskania zgody państwa na wykonywanie lotów międzynarodowych w granicach jego terytorium przez statki cywilne wykorzystywane w międzynarodowych nieregularnych służbach powietrznych:

Prawda
Fałsz

7. Prawo zabierania pasażerów i ładunku do państwa przynależności statku powietrznego to wolność lotnicza:

a. pierwsza
b. druga
c. trzecia
d. czwarta

8. Każde państwo ma prawo wprowadzać na swoim terytorium strefy zakazane i czasowe ograniczenia lotów w odniesieniu do własnych i obcych statków powietrznych na zasadzie niedyskryminacji:

Prawda
Fałsz

9. Podstawową umową międzynarodową regulującą status prawny kosmosu jest:

a. Porozumienie regulujące działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich
b. Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne
c. Układ o zasadach działalności państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi
d. Porozumienie o ratowaniu kosmonautów; powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną

10. Zgodnie z Układem o zasadach działalności państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, obiekt kosmiczny przynależy do państwa, z którego terytorium został wypuszczony:

Prawda
Fałsz

11. Prawo kabotażu polega na przewożeniu za wynagrodzeniem:

a. wyłącznie towarów i poczty między portami różnych państw
b. wyłącznie towarów i poczty między portami tego samego państwa
c. pasażerów, towarów i poczty między portami tego samego państwa
d. pasażerów, towarów i poczty między portami różnych państw

12. Wolność piąta to przywilej zabierania pasażerów, towarów i poczty przeznaczonych na terytorium państwa trzeciego oraz przywożenia pasażerów, towarów i poczty z każdego takiego terytorium

Prawda
Fałsz

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79