Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Prawo międzynarodowe - test PDF Print Email
Testy

1. Norma względnie obowiązująca w prawie europejskim/międzynarodowym to:

a. ius contrahendi
b. ius dispositivum
c. ius gentium
d. ius cogens

2. Sytuacja, w której państwo przestaje wykonywać swoje kompetencje na danym terytorium (porzuca je), a inny podmiot prawa międzynarodowego nie zajmuje tego terytorium (powstanie ziemi niczyjej), to:

a. dismembratio
b. dyspozycja
c. neutralizacja
d. derelikcja

3. Forma realizacji odpowiedzialności międzynarodowej państwa poprzez przywrócenie stanu sprzed naruszenia prawa to:

a. repatriacja
b. retorsja
c. restytucja
d. reparacja

4. Opinio iuris sive necessitates to:

a. synonim zasady uti possidetis tworzący prawo
b. przeświadczenie stron, że praktyka tworzy prawo
c. opinia Rady Jumbo w sprawach praktyki
d. opinia prawna tworząca praktykę

5. Ustalenie szczegółowego przebiegu linii granicznej wraz z wyznaczeniem w terenie; jeden z etapów wytyczania granic państwowych nazywa się:

a. demarkacja
b. demilitaryzacja
c. delimitacja
d. dismembratio

6. Wyznaczanie przebiegu granicy na mapie to:

a. demarkacja
b. demilitaryzacja
c. delimitacja
d. relewancja

7. Naturalne drogi wodne łączące morza i oceany to:

8. Sztuczne drogi wodne łączące dwa otwarte dla żeglugi międzynarodowej obszary morskie to:

9. Zasada mówiąca o obowiązku przestrzegania zawartych umów to:

10. Odzyskanie poprzedniego obywatelstwa to:

a. repatriacja
b. reintegracja
c. restytucja
d. naturalizacja

11. Sposób nabycia obywatelstwa, w którym dziecko uzyskuje obywatelstwo państwa, na terenie którego się urodziło to:

a. ius soli
b. ius sanguinis
c. ius legationis
d. in statu nascendi

12. Forma wynagrodzenia niematerialnych szkód poniesionych przez państwo, polegająca zazwyczaj na wyrażeniu dezaprobaty wobec aktów jednego państwa skierowanych przeciwko czci i honorowi innego państwa:

a. koncyliacja
b. sankcje
c. satysfakcja
d. restytucja

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Maksymalna ilość punktów - 12.