Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Międzynarodowe stosunki polityczne - test PDF Print Email
Testy

1. Wymień 3 cechy środowiska międzynarodowego: (3 pkt)

a.

b.

c.

2. Prekursorem idealizmu liberalnego w stosunkach międzynarodowych jest: (1 pkt)

a. Theodor Roosevelt
b. Thomas Woodrow Wilson
c. Winston Churchill
d. Franklin Delano Roosevelt

3. Realizm stał się teorią postrzegania stosunków międzynarodowych po II Wojnie Światowej: (1 pkt)

prawda
fałsz

4. Które z poniższych państw nie jest uznawane na arenie międzynarodowej: (1 pkt)

a. Nikaragua
b. Tuvalu
c. Tajwan
d. Czarnogóra

5. Odstąpienie przez państwo części swojego terytorium na rzecz drugiego, potwierdzone umową międzynarodową to: (1 pkt)

a. inkorporacja
b. cesja
c. secesja
d. aneksja

6. "Zimną wojnę" charakteryzował ład: (1 pkt)

a. dwubiegunowy
b. wielobiegunowy
c. jedno-wielobiegunowy
d. unilateralny

7. Doktryna Trumana jest określana inaczej jako doktryna: (1 pkt)

a. odpychania
b. zmasowanego odwetu
c. izolacjonizmu
d. powstrzymywania

8. Jak nazywa się struktura powstała w okresie w "Zimnej wojny", w ramach której rozmowy podjęly państwa Bloku Wschodniego i państwa zachodnie, czego wynikiem było podpisanie w połowie lat 70-tych porozumienia: (2 pkt)

9. Które z niżej wymienionych państw jako jedyne europejskie państwo komunistyczne odmówiło Moskwie posłuszeństwa i prowadziło samodzielną politykę: (1 pkt)

a. Rumunia
b. Bułgaria
c. Węgry
d. Jugosławia

10. Podaj nazwy struktur polityczno-wojskowych, w ramach których skupione były poniższe państwa: (2 pkt)

a.Państwa Bloku Wschodniego  -

b.Państwa Zachodu                 -

11. Zaznacz 2 państwa, które obejmuje wymiar wschodni UE: (2 pkt)

a. Białoruś
b. Norwegia
c. Estonia
d. Ukraina

12. Jak nazywa się struktura powstała w trakcie "Zimnej wojny", skupiająca w większości kraje "trzeciego świata", której konferencja założycielska odbyła się w 1955 roku w Bandungu: (2 pkt)


Test został przygotowany na podstawie:

M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2007.