Programy unijne na rozwój turystyki z uwzględnieniem priorytetów środowiskowych w okresie programowania 2007-2013

Streszczenie

Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. W ramach określonych działań na lata 2007-13 bezpośrednie wsparcie inwestycyjne jest skierowane tylko do firm branży turystycznej. Pieniądze są skierowane na konkretne przedsięwzięcia, w szczególności na: hotelarstwo, turystykę kongresową, gastronomię(zwłaszcza, jeśli oferuje tradycyjną kuchnię regionalną), bazę noclegową. Jest to duże pole do popisu zarówno dla właścicieli atrakcyjnie położonych obiektów wczasowych i wypoczynkowych, organizatorów imprez integracyjnych i szkoleniowych, a nawet dla właścicieli atrakcyjnie położonych nieruchomości, które można będzie zagospodarować właśnie dzięki unijnym środkom. Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych funduszy strukturalnych dla polskich przedsiębiorców w latach 2007-2013 wraz z omówieniem najważniejszych obszarów wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem programów dla turystyki w świetle aktualnych wymogów polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Charakterystyka obszarów wsparcia

Programy pomocowe dla MŚP w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej stają się w obecnym okresie programowania ważnym czynnikiem pobudzającym i wspierającym rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Aby odnieść sukces na polu finansowym ważna jest przede wszystkim znajomość programów operacyjnych1. W obecnym okresie programowania 2007-2013 wsparcie przedsiębiorczości jest możliwe zarówno w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, jak i w 7 programach krajowych, takich jak Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka, Program Operacyjny Kapitał ludzki. Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, oraz w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, który dotyczy jedynie pięciu wschodnich województw naszego kraju: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego2. W większości programów operacyjnych, jakie będą realizowane w najbliższych latach, przedsiębiorcy mogą znaleźć źródło pomocy finansowej dla siebie3. W latach 2007-2013 możliwe będzie wnioskowanie o wsparcie finansowe do dwóch rodzajów programów operacyjnych: programów krajowych oraz programów regionalnych:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO),
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W przypadku programów regionalnych, mamy możliwość wykorzystania środków w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowanych odpowiednio dla każdego województwa i zarządzanych przez Samorządy Województw w sposób pośredni lub bezpośredni. Głównym źródłem dotacji skierowanym do przedsiębiorców w aktualnym okresie programowania jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (w skrócie PO IG). W ramach tego programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne, co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym, co oznacza, że wprowadzane produkty lub technologie powinny być nowe i bardziej wydajne i nowoczesne. Blisko połowa (40%) tych środków jest przeznaczona na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, m.in. na zakup nowych maszyn, urządzeń i technologii, wzrost zatrudnienia czy rozszerzenia oferty produktowej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka omawia całość dostępnego wsparcia dla przedsiębiorców w tym programie, a konkretne sposoby pomocy określone są w poszczególnych Działaniach4.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

PO IG 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach
Działanie 4.2
Na co: projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).
Dla kogo: przedsiębiorcy.

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Działanie 4.4
Na co: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.
Dla kogo: przedsiębiorcy.

PO IG 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
Działanie 1.4-4.1
Na co:

  • Etap I (Działanie 1.4):
    Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.
  • Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania l .4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

Dla kogo: przedsiębiorcy.

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Działanie 3.3
Na co: wsparcie projektów, na drodze konkursu, które są realizowane w zakresie: wsparcia programów szkoleniowych dla prywatnych inwestorów, w tym "aniołów biznesu", nawiązywania współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie przygotowania inwestycji5.
Dla kogo: instytucje otoczenia biznesu, sieci "aniołów biznesu", organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, organizacje przedsiębiorców i pracodawców, PARP (projekt własny), przedsiębiorcy.

PO IG 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Działanie 5.1
Na co: wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania, działań marketingowych powiązań kooperacyjnych6.
Dla kogo: grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu.

PO IG 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Działanie 5.4
Projekty I
Na co: projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, wiązanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej.
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Projekty II Na co: wsparcie na upowszechnianie i popularyzację wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach dla podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotów działających na rzecz innowacyjności.
Dla kogo: instytucji otoczenia biznesu.

PO IG 6.1
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Na co: projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego. Terminy: planowane uruchomienie: styczeń 2009 r

PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Działanie 8.1 Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.
Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy.

PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Działanie 8.2
Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP.NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79