Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

EFOiGR PDF Print Email
E
DATE_FORMAT_LC2

Wspólna polityka rolna UE finansowana jest przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Jest to jeden z czterech funduszy strukturalnych, nastawiony na finansowanie działań rynkowych, tj. interwencji na rynkach, dopłat bezpośrednich, subsydiów eksportowych (Sekcja Gwarancji) oraz długookresowych przemian strukturalnych w rolnictwie, objętych instrumentami drugiego filaru (Sekcja Gwarancji i Sekcja Orientacji). Wydatki z Sekcji Gwarancji w całości finansują odpowiednie działania. Natomiast z Sekcji Orientacji jedynie współfinansuje się określone działania wraz z budżetami krajowymi, a w ramach polityki strukturalnej UE także ewentualnie z beneficjentami pomocy.

Wspólna polityka rolna zawsze zajmuje pierwsze miejsce w strukturze wydatków budżetu wspólnotowego. Na początku lat siedemdziesiątych wydatki budżetowe na rolnictwo sięgały prawie 80%. W wyniku kolejnych reform polityki rolnej, zmierzających do ograniczenia obciążenia budżetu, udział ten spadł do około 46% w 2003 r. Zgodnie z przyjętymi (i skorygowanymi ze względu na rozszerzenie UE) ramami finansowymi na lata 2000-2006 w kolejnych latach wskaźnik ten ma się w dalszym ciągu zmniejszać. Widoczne są przy tym trzy podstawowe tendencje:

  1. stopniowy wzrost bezwzględnych kwot przeznaczanych na wspólną politykę rolną - wzrost ten jest jednak wolniejszy od zakładanego wzrostu całości wydatków budżetu wspólnotowego;
  2. spadek udziału wydatków przeznaczanych na wsparcie cenowe przy jednoczesnym wzroście wydatków na dopłaty bezpośrednie (obecnie stanowią one już ponad 60% całości wydatków budżetowych na rolnictwo);
  3. udział drugiego filaru wspólnej polityki rolnej w wydatkach jest w miarę stały (w przybliżeniu 10% przed rozszerzeniem, ponad 13% po rozszerzeniu).